เสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านโครงงานให้ผู้เรียนคิดเป็น-สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้

Active Learning เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป (Bonwell, 1991)
วิธีการจัดการเรียนรู้นั้น จะนำเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม โดยจะกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน

ลักษณะของ Active Learning
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (มปป.) ได้อธิบายถึงลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไว้ดังนี้
1. เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมองได้แก่การคิด การแก้ปัญหา และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
2. เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด
3. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพนัธ์ร่วมกันและร่วมมือกัน มากกว่าการแข่งขัน
5. ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทำงาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
6. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ใหผู้เรียนอ่าน พูด ฟังคิดอย่างลุ่มลึกผู้เรียนจะเป็นผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
7. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดข้้นสูง
8. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล, ข่าวสาร, สารสนเทศ, และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอด
9. ผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง
10. ความรู้เกิดจากประสบการณ์การสร้างองค์ความรู้และการสรุปทบทวนของผเู้รียน

การจัดการเรียนรู้ผ่านโครงงาน นับเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองการพัฒนาผุ้เรียนได้ตามแนวทางของ Active Learning ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ จากความหลากหลายของกิจกรรม ผ่านการคิด สืบค้น วางแผนและลงมือปฏิบัติ

 

ตัวอย่างผลงานการเรียนรู้ผ่านโครงงาน 12 เล่ม 

 

??คลิกที่ชื่อหนังสือ เพื่อดูหน้าตัวอย่างและสารบัญ 

1.โครงงานสะเต็มศึกษา หนังสือเล่มละ 245.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ490.-)

2.โครงงานศิลปศึกษา หนังสือเล่มละ 270.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ520.-)

3.โครงงานภาษาอังกฤษ Creative English Projects หนังสือเล่มละ 195.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ390.-)

4.คิดโครงงานภาษาอังกฤษ หนังสือเล่มละ 145.-(หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ290.-)

5.คิดโครงงานภาษาไทย หนังสือเล่มละ 180.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ300.-)

6.คิดโครงงานวิทยาศาสตร์ ซีดีไฟล์เวิร์ด แผ่นละ220.-

7.โครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ หนังสือเล่มละ 195.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ด+pdf ชุดละ 390.-)

8.คิดโครงงานสังคมศึกษา หนังสือเล่มละ 175.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ295.-)

9.โครงงานคณิตศาสตร์ หนังสือเล่มละ180.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์ pdfชุดละ 360.-)

10.คิดโครงงานเด็กเล็ก หนังสือเล่มละ 180.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ด+pdf ชุดละ300.-)

ออกใหม่ ** 11.โครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัย  หนังสือเล่มละ 220.- (หนังสือพร้อมไฟล์เวิร์ดชุดละ440.-)

ออกใหม่ ** 12.โครงงาน STEAM หนังสือเล่มละ 245.-

 

About Benyapha Sophon

Check Also

เกมและกิจกรรมการเล่นของเด็กปฐมวัย

พัฒนาร่างกาย สมอง และคุณธรรมจริยธรรมด้วยเกมและการเล่น