ท้าทายให้สื่อสาร มีชิ้นงานจากการปฏิบัติการทางภาษา บอกไว้แล้วในกิจกรรมนี้เลย..

Active Learning เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป (Bonwell, 1991)
วิธีการจัดการเรียนรู้นั้น จะนำเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม โดยจะกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน

ลักษณะของ Active Learning
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (มปป.) ได้อธิบายถึงลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไว้ดังนี้
1. เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมองได้แก่การคิด การแก้ปัญหา และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
2. เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด
3. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพนัธ์ร่วมกันและร่วมมือกัน มากกว่าการแข่งขัน
5. ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทำงาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
6. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ใหผู้เรียนอ่าน พูด ฟังคิดอย่างลุ่มลึกผู้เรียนจะเป็นผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
7. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดข้้นสูง
8. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล, ข่าวสาร, สารสนเทศ, และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอด
9. ผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง
10. ความรู้เกิดจากประสบการณ์การสร้างองค์ความรู้และการสรุปทบทวนของผเู้รียน

การจัดการเรียนรู้ผ่านโครงงาน นับเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองการพัฒนาผุ้เรียนได้ตามแนวทางของ Active Learning ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศก็เช่นเดียวกัน ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่วนเกมภาษาอังกฤษ เป็นกิจกรรมที่เพิ่มความหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมอง ความท้าทาย จะจูงใจให้ผู้เรียนต้องการสื่อสาร และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการทางภาษา จึงเป็นสื่อและกิจกรรมที่ผู้เรียนจะได้มีปฏิสัมพันธ์ผ่านการคิดและการเล่นอย่างสนุกสนานและท้าทาย

คลิกที่ชื่อหนังสือเพื่อดูเนื้อหาตัวอย่างเพิ่มเติม

1.โครงงานภาษาอังกฤษ Creative English Projects (ประถม-มัธยม) หนังสือเล่มละ 195.- หรือ หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ390.-

 

2. คิดโครงงานภาษาอังกฤษ (ประถม-มัธยม) หนังสือเล่มละ 145.- หรือ หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ290.-

3. Easy Critical reading ?? ออกใหม่ ปี2020 หนังสือแบบฝึก-เกมภาษา-แบบทดสอบ การอ่านคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ เล่มละ 195.-

4.ปริศนาคำทางส่งเสริมการอ่าน (ประถม-มัธยม) หนังสือเล่มละ 155.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์pdf ชุดละ295.-)

5. เกมและกิจกรรมสุดสนุก Fun and Easy Reading (ป.1-3) หนังสือเล่มละ100.-

6.เกมและกิจกรรมสุดสนุก Thinking English (ประถม-มัธยม) หนังสือเล่มละ100.-

ติดต่อสอบถาม/สังซื้อ ส่งข้อความ หรือ LINE ID : khunnai.benyapha

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

เกมและกิจกรรมการเล่นของเด็กปฐมวัย

พัฒนาร่างกาย สมอง และคุณธรรมจริยธรรมด้วยเกมและการเล่น