Home | BEN Books n CDs | คิดโครงงานภาษาอังกฤษ

คิดโครงงานภาษาอังกฤษ

เริ่มกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษง่ายๆแบบนี้เลย >>

คิดโครงงานภาษาอังกฤษ 

ผู้เขียน : เบญญาภา โสภณ

รูปเล่ม : ขนาด 8.5×10.75นิ้ว ปกสี่สี เนื้อในจำนวน80 หน้า

เนื้อหา : นำเสนอตัวอย่างการทำโครงงานภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาสื่อสารและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 มีขั้นตอนการรายงานครบกระบวนการ พร้อมขั้นตอนการประดิษฐ์ชิ้นงาน ผลงานดำเนินการ

ราคา : หนังสือเล่มละ 145 .- (หนังสือพร้อมไฟล์เวิร์ดชุดละ 290.-)

การสั่งซื้อ :  โทร.081-647-7076 หรือที่กล่องข้อความของเพจ https://www.facebook.com/benpublsh/ หรือ Line ID : khunnai.benyapha

ข้อมูลเพิ่มเติม : สามารถติดตามชมรายสื่อเกมภาษา แบบฝึกใบงาน โครงงานและรายงานวิจัยภาษาอังกฤษเพิ่มได้ที่ http://www.benpublishing.net/2017/03/31/english-ads-all/

สารบัญและตัวอย่างเนื้อหา

คลิกที่นี่ดูรายการสื่อเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ 2020

 

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

หนังสือออกใหม่..ฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ทักษะจำเป็น อันเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 คือ มีความสามารถดำรงชีวิตแบบพี่งพาตนเองได้ มีความสามารถในการเผชิญและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงหรือไม่คาดฝันได้ เป็นคนดีของสังคม มีความเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน การเตรียมผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้พร้อมที่จะใช้ชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมด้านสังคมได้ในอนาคตต่อไปนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องตอบสนองและสนับสนุนให้เกิดทักษะดังกล่าว การอ่าน นับเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญในการศึกษา เป็นกระบวนการเริ่มต้นที่จะช่วยให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ …