Home | BEN Books n CDs | สื่อเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ..สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21

สื่อเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ..สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21

 

กิจกรรม-แบบฝึก-เกมภาษา-ใบงาน-แบบทดสอบ-โครงงาน-รายงานการวิจัยในชั้นเรียน :หนังสือและไฟล์

ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ/สอบถาม ส่งข้อความ หรือ LINE ID : khunnai.benyapha

หนังสือออกใหม่ ปี2020 Easy Critical Reading 

ดูตัวอย่างเนื้อหาคลิกที่  Easy Critical Reading 

 

ดูตัวอย่างเนื้อหาคลิกที่ 108 กิจกรรมภาษาอังกฤษ และ เทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ

ดูตัวอย่างเนื้อหาคลิกที่ คิดโครงงานภาษาอังกฤษ และ  Creative English Projects

ดูตัวอย่างเนื้อหาคลิกที่ Fun&Easy ReadinThinking English เก่งอังกฤษคิดให้ไว Riddles for reading

ดูตัวอย่างเนื้อหาคลิกที่แบบทดสอบอังกฤษ ป1-3 และ ป4-6

ดูตัวอย่างเนื้อหารายงานวิจัยคลิก ที่นี่

 

ตย.เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก คลิก ที่นี่

คลิก ที่นี่ ดูรายการและราคาสื่อเสริมหลักสูตรทุกรายการ

 

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

หนังสือออกใหม่..ฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ทักษะจำเป็น อันเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 คือ มีความสามารถดำรงชีวิตแบบพี่งพาตนเองได้ มีความสามารถในการเผชิญและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงหรือไม่คาดฝันได้ เป็นคนดีของสังคม มีความเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน การเตรียมผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้พร้อมที่จะใช้ชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมด้านสังคมได้ในอนาคตต่อไปนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องตอบสนองและสนับสนุนให้เกิดทักษะดังกล่าว การอ่าน นับเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญในการศึกษา เป็นกระบวนการเริ่มต้นที่จะช่วยให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ …