Home | BEN Books n CDs | โครงงานภาษาอังกฤษ Creative English Projects

โครงงานภาษาอังกฤษ Creative English Projects

โครงงานภาษาอังกฤษ 

Creative English Projects ฉบับ2ภาษา (9-18ปี)

ผู้เขียน : เบญญาภา โสภณและเฟเบียน ไวส์

รูปเล่ม : ขนาด 8.5×10.75นิ้ว ปกสี่สี เนื้อในจำนวน 86 หน้า(สี่สี4หน้าและขาวดำ82หน้า)

เนื้อหา : นำเสนอตัวอย่างการทำโครงงานภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาสื่อสารและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 มีขั้นตอนการรายงานครบทุกหัวข้อ พร้อมขั้นตอนการประดิษฐ์ชิ้นงาน ผลงานดำเนินการ

ราคา : 195 .-

การสั่งซื้อ :  โทร.081-647-7076 หรือที่กล่องข้อความของเพจ https://www.facebook.com/benpublsh/

ข้อมูลเพิ่มเติม : สามารถติดตามชมรายสื่อเกมภาษา แบบฝึกใบงาน โครงงานและรายงานวิจัยภาษาอังกฤษเพิ่มได้ที่ https://www.facebook.com/pg/benpublish/photos/?tab=album&album_id=995351610481027

สรุปโครงงาน ทักษะที่ได้และชิ้นงานในแต่ละโครงงาน

หน้า5

หน้า6

หน้า7

หน้า8

ตัวอย่างเนื้อหาแต่ละโครงงาน เป็นรายงานการทำโครงงานครบทุกหัวข้อ บรรยายเป็นไทย-อังกฤษ

หน้า1 หน้า2

 

มีต่อ


ดูเพิ่ม สื่อภาษาอังกฤษ

 

About admin

Check Also

Easy Critical Reading

หนังสือออกใหม่..ฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ทักษะจำเป็น อันเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 คือ มีความสามารถดำรงชีวิตแบบพี่งพาตนเองได้ มีความสามารถในการเผชิญและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงหรือไม่คาดฝันได้ เป็นคนดีของสังคม มีความเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน การเตรียมผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้พร้อมที่จะใช้ชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมด้านสังคมได้ในอนาคตต่อไปนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องตอบสนองและสนับสนุนให้เกิดทักษะดังกล่าว การอ่าน นับเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญในการศึกษา เป็นกระบวนการเริ่มต้นที่จะช่วยให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ …