Home | BEN Books n CDs | ปริศนาคำทายส่งเสริมการอ่าน Riddles for reading

ปริศนาคำทายส่งเสริมการอ่าน Riddles for reading

เกมปริศนาคำทายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาสื่อสารและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ไปพร้อมกับการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ท้าทาย มีตัวอย่างแบบทดสอบ กับเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล

ปริศนาคำทายส่งเสริมการอ่าน Riddles for reading

ปก

ผู้เขียน : จรีธร แหวนทอ

รูปเล่ม : ขนาด 8.5×10.75นิ้ว ปกสี่สี เนื้อในจำนวน 84 หน้า สีดำ

เนื้อหา : นำเสนอเกมปริศนาคำทายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาสื่อสารและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ไปพร้อมกับการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ท้าทาย มีตัวอย่างแบบทดสอบ กับเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลเพื่อเป็นแนวทางในการวัดความก้าวหน้าของผู้เรียน

ราคา : 155 .-

การสั่งซื้อ :  โทร.081-647-7076 หรือที่กล่องข้อความของเพจ https://www.facebook.com/benpublsh/

ข้อมูลเพิ่มเติม : สามารถติดตามชมรายสื่อเกมภาษา แบบฝึกใบงาน โครงงานและรายงานวิจัยภาษาอังกฤษเพิ่มได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.995351610481027.1073741871.289049341111261&type=3&uploaded=7

สารบัญ

1

 

ตัวอย่างเนื้อหา

r2

 

แนวทางการวัดและประเมินผล 

5

r6

เฉลย

3

คลิกที่นี่ดูเพิ่มสื่อกิจกรรม-เกมภาษา-โครงงาน-ใบงาน-วิจัยฯภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ฝึกคิดวิเคราะห์ คิดเป็นระบบ คิดแก้ปัญหา มีกิจกรรมตัวอย่างแบบนี้..

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาสมองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบอย่างหลากหลาย เพื่อสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดแก่ผู้เรียน เสริมความสนใจของผู้เรียน จนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็น ใชัความรู้และทักษะสร้างอาชีพ …