Home | BEN Books n CDs | ปริศนาคำทายส่งเสริมการอ่าน Riddles for reading

ปริศนาคำทายส่งเสริมการอ่าน Riddles for reading

เกมปริศนาคำทายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาสื่อสารและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ไปพร้อมกับการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ท้าทาย มีตัวอย่างแบบทดสอบ กับเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล

ปริศนาคำทายส่งเสริมการอ่าน Riddles for reading

ปก

ผู้เขียน : จรีธร แหวนทอ

รูปเล่ม : ขนาด 8.5×10.75นิ้ว ปกสี่สี เนื้อในจำนวน 84 หน้า สีดำ

เนื้อหา : นำเสนอเกมปริศนาคำทายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาสื่อสารและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ไปพร้อมกับการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ท้าทาย มีตัวอย่างแบบทดสอบ กับเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลเพื่อเป็นแนวทางในการวัดความก้าวหน้าของผู้เรียน

ราคา : 155 .-

การสั่งซื้อ :  โทร.081-647-7076 หรือที่กล่องข้อความของเพจ https://www.facebook.com/benpublsh/

ข้อมูลเพิ่มเติม : สามารถติดตามชมรายสื่อเกมภาษา แบบฝึกใบงาน โครงงานและรายงานวิจัยภาษาอังกฤษเพิ่มได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.995351610481027.1073741871.289049341111261&type=3&uploaded=7

สารบัญ

1

 

ตัวอย่างเนื้อหา

r2

 

แนวทางการวัดและประเมินผล 

5

r6

เฉลย

3

คลิกที่นี่ดูเพิ่มสื่อกิจกรรม-เกมภาษา-โครงงาน-ใบงาน-วิจัยฯภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

หนังสือออกใหม่..ฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ทักษะจำเป็น อันเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 คือ มีความสามารถดำรงชีวิตแบบพี่งพาตนเองได้ มีความสามารถในการเผชิญและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงหรือไม่คาดฝันได้ เป็นคนดีของสังคม มีความเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน การเตรียมผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้พร้อมที่จะใช้ชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมด้านสังคมได้ในอนาคตต่อไปนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องตอบสนองและสนับสนุนให้เกิดทักษะดังกล่าว การอ่าน นับเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญในการศึกษา เป็นกระบวนการเริ่มต้นที่จะช่วยให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ …