Home | หนังสือ | รายการหนังสือและซีดีของ BEN

รายการหนังสือและซีดีของ BEN

สื่อเสริมประสิทธิภาพผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ21 ประกอบด้วยหนังสือการบริหารโรงเรียน คู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบฝึกเสริมทักษะ กิจกรรมBBL โครงงานและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

รายการหนังสือและซีดีของ BEN

ปี 2560

ดูเพิ่ม สื่อและนวัตกรรมอัพเดตทุกวัน

ดูข้อมูลสื่อ(book and cd  information) แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ คลิกที่นี่>>

  1. หนังสือบริหารโรงเรียนและบริหารตนเอง
  2. หน้งสือและซีดีเสริมการเรียนตามหลักสูตร : ภาษาไทย
  3. หนังสือและซีดีเสริมการเรียนตามหลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
  4. หนังสือและซีดีเสิรมการเรียนตามหลักสูตร : คณิตศาสตร์
  5. หนังสือและซีดีเสริมการเรียนตามหลักสูตร : วิทยาศาสตร์
  6. หนังสือและซีดีเสริมการเรียนตามหลักสูตร : สังคมศาสตร์
  7. หนังสือและซีดีเสริมการเรียนตามหลักสูตร : ปฐมวัย
  8. E-Book  BEN 

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

200 ways to say GOOD and BAD

ฮู้ววววว! มากมาย รู้คำศัพท์มาก ยิ่งเก่งอังกฤษมาก มาดูกัน Related