Home | BEN Books n CDs | เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

อ่านร้องท่องจำมากมาย..ก็ยังไม่เก่งอังกฤษ มาดูเทคนิคการจัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้สื่อสารจากกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติการฝึกใช้ภาษาและการคิด..สนุกกว่าและกล้าสื่อสารมากขึ้น มาดูแนวทางหนึ่ง >>

เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 

CV-EnglishTechnic_prooved2

 

ผู้เขียน : อ.เบญญาภา โสภณ

บรรณาธิการเล่ม : อ.เบญจลักษณ์ สว่างเนตร, Susan M.Wright, Mary Cahill

รูปเล่ม : ขนาด 21.5×238 ซม. ปกสี่สีพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ดเคลือบUV  เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์80แกรมจำนวน96หน้า(สีเดียวขาวดำ)

สำหรับ : ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถม-มัธยมศึกษา

เนื้อหา : นำเสนอแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นกิจกรรมการสื่อสาร การได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมทางภาษา การเรียนรู้วัฒนธรรม จำนวน53กิจกรรม พร้อมตัวอย่างสื่อใบงาน สื่อเพลง และสื่อเกมภาษา รวมทั้งแนวทางในการวัดผลประเมินผล

ราคา :175.- (มีชุดหนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ 295.-บริการ..โปรดระบุเมื่อสั่งซื้อ)

การสั่งซื้อ :  โทร.081-647-7076 หรือที่กล่องข้อความของเพจ https://www.facebook.com/benpublsh/

ข้อมูลเพิ่มเติม : รายการสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

สารบัญ

เทคนิคอ3

เทคนิคอั4

เทคนิคอ5

เทคนิคอั6

 

ตัวอย่างเนื้อหา 1 กิจกรรมพร้อมใบงาน

3

4

ตัวอย่างใบงานกิจกรรมอื่นๆ

5

ตัวอย่างการบูรณาการวัฒนธรรมควรรู้เข้ากับเนื้อหาภาษา

1

2

 

ดูเพิ่ม #สื่อภาษาอังกฤษ 2561 

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

หนังสือออกใหม่..ฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ทักษะจำเป็น อันเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 คือ มีความสามารถดำรงชีวิตแบบพี่งพาตนเองได้ มีความสามารถในการเผชิญและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงหรือไม่คาดฝันได้ เป็นคนดีของสังคม มีความเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน การเตรียมผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้พร้อมที่จะใช้ชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมด้านสังคมได้ในอนาคตต่อไปนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องตอบสนองและสนับสนุนให้เกิดทักษะดังกล่าว การอ่าน นับเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญในการศึกษา เป็นกระบวนการเริ่มต้นที่จะช่วยให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ …