สื่อจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย

เพื่อพัฒนาร่างกาย สมอง และเรียนรู้รอบตัวจากการลงมือทำผ่านโครงงานและกิจกรรมสร้างสรรค์

1. โครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก นำเสนอโครงงานทดลอง+ประดิษฐ์ พร้อมใบบันทึกการทดลอง ใบงาน และใบความรู้ (รูปเล่ม ขนาดA4 จำนวน120หน้า ราคาหนังสือเล่มละ 220.- หรือรับหนังสือ+ไฟล์เวิร์ดชุดละ440.-) ดูตย.ที่ https://www.facebook.com/benpublish/posts/4950766791606136

2. คิดโครงงานเด็กเล็ก นำเสนอการจัดประสบการณ์บูรณาการวิทย์-คณิต-ภาษา-ร่างกาย+สมอง+คุณธรรมจริยธรรม ที่เน้นการลงมือปฏิบัติผ่านโครงงาน พร้อมใบงาน (รูปเล่ม ขนาดA4 จำนวน86หน้า ราคาหนังสือเล่มละ 180.- หรือรับหนังสือ+ไฟล์เวิร์ดชุดละ315.-) ดูตย.ที่ http://www.benpublishing.net/2016/06/06/kid-projects/

3.โครงงานสะเต็มศึกษา นำเสนอกิจกรรมบรูณาการวิทย์-เทคโนโลยี-วิศวกรรม-คณิต ที่เน้นการลงมือปฏิบัติผ่านโครงงาน พร้อมใบความรู้ ใบงาน (รูปเล่ม ขนาดA4 จำนวน92หน้า ราคาหนังสือเล่มละ 245.- หรือรับหนังสือ+ไฟล์เวิร์ดชุดละ490.-) ดูตย.ที่ http://www.benpublishing.net/2017/11/07/stem-projects/

4.โครงงานศิลปศึกษา นำเสนอกิจกรรมบูรณาการทฤษฎีศิลป์ รายงานทำโครงงาน เทคนิคและขั้นตอนทำชิ้นงาน พร้อมใบความรู้ ใบงาน  (รูปเล่ม ขนาดA4 จำนวน116หน้า ราคาหนังสือเล่มละ 260.- หรือรับหนังสือ+ไฟล์เวิร์ดชุดละ520.-) ดูตย.ที่ http://www.benpublishing.net/2018/02/17/art-projects-oon/.

5. เกมและกิจกรรมการเรียนของเด็กปฐมวัย  นำเสนอการจัดประสบการณ์บูรณาการวิทย์-คณิต-ภาษา-ร่างกาย+สมอง+คุณธรรมจริยธรรม ผ่านกิจกรรมการเล่น (รูปเล่ม ขนาดA4 จำนวน94 หน้า ราคาหนังสือเล่มละ 175.- หรือรับหนังสือ+ไฟล์เวิร์ดชุดละ315.-) ดูตย.ที่ https://www.facebook.com/benpublish/posts/4972616172754531

About Benyapha Sophon

Check Also

เกมและกิจกรรมการเล่นของเด็กปฐมวัย

พัฒนาร่างกาย สมอง และคุณธรรมจริยธรรมด้วยเกมและการเล่น