Home | BEN Books n CDs | โครงงานสะเต็มศึกษา

โครงงานสะเต็มศึกษา

นำเสนอรายงานการทำโครงงานสะเต็มศึกษา เป็นขั้นเป็นตอน พร้อมขั้นตอนการประดิษฐ์ที่ละเอียด มีกิจกรรมนำสู่โครงงาน ตัวอย่างใบงาน ใบความรู้ แนวการประเมินผลงาน มาดูกัน>>

ผู้เขียน : ดอกเตอร์ซันไชน์และเบญญาภา โสภณ

รูปเล่ม : ขนาด 8.27×11.25นิ้ว ปกสี่สีพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ดการ์ดเคลือบUV เนื้อในจำนวน92 หน้า พิมพ์สี่สี 5หน้า และพิมพ์สีดำ87หน้า

สำหรับผู้เรียน : อายุ5-18 ปีและครูผู้สอน

ราคา : หนังสือเล่มละ 245.- หนังสือพร้อมไฟล์เวิร์ดชุดละ 490.-

การสั่งซื้อ : โทร.08-1647-7076 หรือ in box/ส่งข้อความบนเพจ  https://www.facebook.com/benpublish/

สารบัญเนื้อหา

ตัวอย่างเนื้อหา

1.ชื่อเรื่อง ที่มา วัสดุอุปกรณ์ และการบูรณาความรู้สะเต็มศึกษา

2.ขั้นตอนการดำเนินการ กิจกรรมนำสู่โครงงาน ทำใบงาน การตั้งคำถามหรือสมมติฐานเพื่อเป็นแนวทางในการทำโครงงาน สรุปเป็นใบกิจกรรม

โครงงานที่6

สร้างรถจรวดลูกโป่ง

ตัวอย่างใบความรู้

โครงงานที่3 มาเปลี่ยนสีดอกไม้กันเถอะ

ตัวอย่างใบงาน

3.ขั้นตอนการออกแบบ/ประดิษฐ์/แก้ปัญหา

โครงงานที่1 สร้างหอคอยบล็อกไม้

4.ขั้นตอนการประเมินผลงาน

นำแนวคิดการให้คะแนนแบบรูบริค(Rubric) มาประเมินผลงานเป็น3ขั้นตอนคือ ประเมินตนเอง/กลุ่มตนเอง ประเมินกลุ่มอื่น ประเมินโดยครู

คลิก ที่นี่ ดูสื่อเสริมการเรียนรู้ที่เน้นBBL, Active Learning, Constructivism

ตัวอย่างชิ้นงานบั้นปลายจากหนังสือโครงงานสะเต็มศึกษา

  

 

 

 

 

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

หนังสือออกใหม่..ฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ทักษะจำเป็น อันเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 คือ มีความสามารถดำรงชีวิตแบบพี่งพาตนเองได้ มีความสามารถในการเผชิญและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงหรือไม่คาดฝันได้ เป็นคนดีของสังคม มีความเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน การเตรียมผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้พร้อมที่จะใช้ชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมด้านสังคมได้ในอนาคตต่อไปนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องตอบสนองและสนับสนุนให้เกิดทักษะดังกล่าว การอ่าน นับเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญในการศึกษา เป็นกระบวนการเริ่มต้นที่จะช่วยให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ …