สะเต็มศึกษา : มาทำรถแล่นได้กัน

กล่องนมกับฝาขวดพลาสติกนั่นไง — จัดมาเลย มาประดิษฐ์รถยนต์แล่นได้กัน

คำถาม : มีกล่องนมไม่ใช้แล้วจะนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นเคลื่อนที่กัน จะทำได้อย่างไร?

ทำใบกิจกรรม : ระดมสมอง คิดเป็นขั้นเป็นตอน ตามตัวอย่างนี้ (นำมาจาก หนังสือ โครงงานสะเต็มศึกษา )

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ กล่องนม1กล่อง ฝาขวดพลาสติกขนาดเท่ากัน สีเดียวกัน 4ฝา หลอดดูขนาดเล็ก(แข็ง) และดินน้ำมัน นำกล่องนมและฝาขวดพลาสติกมาทำความสะอาดทิ้งไว้ให้แห้ง และประกอบเป็นรถตามภาพต่อไปนี้

ที่มาของภาพ : http://www.handmadecharlotte.com/diy-recycled-art-supply-station-for-kids/

แนะนำหนังสือออกใหม่

 โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

ดูเพิ่ม รายการสื่อเสริมการเรียนรู้เน้นBBL และ Active Learning ปี 2560-2561

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …