เกมภาษาไทย : ค้นหาคำ (word search)

เกมค้นหาคำ (word search) ช่วยฝึกทักษะการสังเกต การคิดเชื่อมโยงฯ และสามารถนำมาบูรณาการกับสาระฯเพื่อฝึกทักษะทางภาษาคือการอ่าน-สะกดคำ-เรียนรู้ความหมาย-การใช้ภาษาได้อีกด้วย

เกมค้นหาคำ (word search)

นำมาใช้ในขั้นตอนการนำสู่บทเรียนที่ท้าทาย-เสริมกิจกรรมระหว่างเรียน-ทดสอบหลังเรียน ตัวอย่างเช่น

เกมที่1 ใช้ฝึกทักษะการสะกดและประสมสระ จาก หนูเก่งไทย

เกมที่2 ใช้ฝึกทักษะการสะกดและประสม สระ อัว จาก เกมนิทานสระพาสนุก

เกมที่3 ใช้ฝึกสำนวน สุภาษิต คำพังเพยและความหมาย จาก เกมสำนวน สุภาษิต คำพังเพย

เกมที่1 ใช้ฝึกทักษะการใช้ภาษาเรื่อง ระดับของภาษา/คำสุภาพ จาก กิจกรรมเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทยป.5

แนะนำ หนังสือออกใหม่

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

โครงงานสะเต็มศึกษา

ดูเพิ่มรายการ สื่อเสริมการเรียนภาษาไทย ที่เน้นBBL และ Active Learning 2560-2561

About Benyapha Sophon

Check Also

เกมและกิจกรรมการเล่นของเด็กปฐมวัย

พัฒนาร่างกาย สมอง และคุณธรรมจริยธรรมด้วยเกมและการเล่น