Home | BEN Books n CDs | โครงงานคณิตศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์

เมื่อเด็กๆได้ลงมือปฎิบัติทำโครงงาน..การคิดวางแผนกระบวนการและการคิดคำนวณจึงไม่ใช่เรื่องยาก และยิ่งได้ทำงานประดิษฐ์ก็จะได้พัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงสุดคือการคิดสร้างสรรค์ไปด้วย จนสำเร็จได้ชิ้นงาน และสามารถสื่อสารนำเสนอได้ซึ่งเป็นทักษะพึงประสงค์ในศตวรรษที่21

โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถม-มัธยม

CV-Math-Project

ผู้เขียน : ดอกเตอร์แมทธิวและคณะ

รูปเล่ม : ขนาด 8.5×10.75นิ้ว ปกสี่สี เนื้อในจำนวน 86 หน้า(สี่สี4หน้าและขาวดำ82หน้า)

สำหรับ : ผู้เรียนระดับประถม-มัธยมศึกษา

เนื้อหา : นำเสนอตัวอย่างการทำโครงงานคณิตศาสตร์จำนวน 16 โครงงาน 42ชิ้นงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 มีขั้นตอนการรายงานครบทุกหัวข้อ พร้อมขั้นตอนการประดิษฐ์ชิ้นงาน ผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการขยายผลไปสู่่ชิ้นงานประดิษฐ์ที่หลากหลายเพิ่มเติม

ราคา : 180 .-

การสั่งซื้อ :  โทร.081-647-7076 หรือที่กล่องข้อความของเพจ Ben Publishing Co.,Ltd.

ข้อมูลเพิ่มเติม : สามารถติดตามชมรายสื่อเกม แบบฝึก ใบงาน โครงงานและรายงานวิจัยกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1011009465581908.1073741877.289049341111261&type=3

สารบัญและคำนำ

1004558_986540304695491_4516150155709214685_n

1482775_986540311362157_1408501584742893000_n


10950723_1048592695156918_3808565718934691667_n

1482775_986540294695492_8635440430336692162_n

ตัวอย่างการนำเสนอเนื้อหาตามหัวข้อรายงานการทำโครงงาน

CV-Math-Project1

1081

1082

1083

ดูเพิ่ม สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์

About admin

Check Also

ฝึกคิดวิเคราะห์ คิดเป็นระบบ คิดแก้ปัญหา มีกิจกรรมตัวอย่างแบบนี้..

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาสมองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบอย่างหลากหลาย เพื่อสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดแก่ผู้เรียน เสริมความสนใจของผู้เรียน จนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็น ใชัความรู้และทักษะสร้างอาชีพ …