Home | BEN Books n CDs | โครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

โครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

วัสดุเหลือใช้มีอยู่มากมาย..จะทิ้งไปให้เป็นขยะที่เพิ่มมลภาวะเป็นพิษให้โลกทำไม? นำวัสดุเหล่านั้นมาคิดสร้างสรรค์และบูรณาการกับสาระข้อความรู้ประดิษฐ์ของใช้ในชีวิตประจำวัน ของเล่น สื่อการเรียนรู้หรือสื่อประกอบการนำเสนอได้หลากหลายมาดูกัน >>
 10808006_983233065024472_1881902790_n

โครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 

ผู้เขียน : ฤกษ์ระพี โสภณและปราชญ์ รัตนานันท์

รูปเล่ม : ขนาด 8.5×10.75นิ้ว ปกสี่สีกระดาษอาร์ตการ์ดเคลือบUV เนื้อในจำนวน 90 หน้า(กระดาษปอนด์80แกรม พิมพ์ สี่สี4หน้าและขาวดำ86หน้า)

สำหรับ : ผู้เรียนระดับประถม-มัธยมศึกษา-บุคคลทั่วไป

เนื้อหา : นำเสนอตัวอย่างการทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ที่นำวัสดุไม่ใช้แล้วหรือต้องการทิ้งนำกลับมาใช้ใหม่โดยประดิษฐ์เป็นสื่อ ของเล่น ของใช้หรือของตกแต่งบ้านเพื่อลดโลกร้อนและลดรายจ่าย พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 แต่ละบท/โครงงานมีขั้นตอนการรายงานครบทุกหัวข้อ พร้อมขั้นตอนการประดิษฐ์ชิ้นงาน ผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการขยายผลไปสู่่ชิ้นงานประดิษฐ์ที่หลากหลายเพิ่มเติม

ราคา : 195 .- สำหรับครูเป็นชุดหนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดและPDFเพื่อความสะดวกในการเตรียมสื่อการเรียนรู้ ราคาชุดละ 390.-

การสั่งซื้อ :  โทร.081-647-7076 หรือที่กล่องข้อความของเพจ https://www.facebook.com/benpublsh/

ข้อมูลเพิ่มเติม : สามารถติดตามชมรายสื่อเกมภาษา แบบฝึกใบงาน โครงงานและรายงานทุกกลุ่มสาระได้ที่ http://www.benpublishing.net/2016/09/10/book-list/

สารบัญสรุปเนื้อหาและชิ้นงานที่ได้แต่ละโครงงาน

10808247_983233055024473_1085266489_n

10806907_983233051691140_1853042319_n

10751847_983233061691139_208160156_n

10799638_983233058357806_1817025941_n

ตัวอย่างการนำเสนอเนื้อหาตามหัวข้อรายงานการทำโครงงาน

รายงานการทำโครงงานเต็มบท

 10811358_983233045024474_1977313902_n1082

1083 1084

แนะนำ Facebook ฺ

Ben Publishing Co.,Ltd. นวัตกรรมการเรียนรู้ที่อัพเดตข้อมูลใหม่ๆทุกวัน แอดได้ที่ Ben Publishing Co.,Ltd.

แนะนำ โครงงานแยกลุ่มสาระฯ

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ท้าทายให้สื่อสาร มีชิ้นงานจากการปฏิบัติการทางภาษา บอกไว้แล้วในกิจกรรมนี้เลย..

Active Learning เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป (Bonwell, 1991) วิธีการจัดการเรียนรู้นั้น จะนำเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม โดยจะกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน ลักษณะของ Active Learning ไชยยศ เรืองสุวรรณ (มปป.) …