Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง มีความสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถจัดกระทำ ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ทดลอง หรือลองผิดลองถูกกับสิ่งนั้นๆ จนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจขึ้น ครูมีบทบาทคือทำหน้าที่ช่วยสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดแก่ผู้เรียน จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตรงกับความสนใจของผู้เรียน ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามพัฒนาการของผู้เรียน ให้คำปรึกษาแนะนำทั้งทางด้านวิชาการและสังคมแก่ผู้เรียน ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหา และประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนั้นครูยังต้องมีความเป็นประชาธิปไตยและมีเหตุผลในการสัมพันธ์กับผู้เรียนด้วย เนื่องจากการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองนี้ ขึ้นกับความสนใจและการสร้างความหมายที่แตกต่างกันของบุคคล ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะหลากหลาย ดังนั้น การประเมินผลควรใช้วิธีการหลากหลาย เช่น การประเมินจากเพื่อน แฟ้มผลงาน (portfolio) และการประเมินตนเองด้วย หรือการวัดผลที่ซับซ้อนขี้นตามบริบทก็ได้เช่นกัน ตัวอย่างการจัดกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีดังนี้ คลิกที่ชื่อหนังสือ เพื่อดูตัวอย่างเนื้อหาเพิ่มเติม 1.ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง ป.1-6 จัดกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนให้เด็กได้คิด ค้นให้พบในสิ่งที่อยากรู้ แล้วลงมือปฏิบัติ …

Read More »

ใช้กิจกรรมการเขียนอิสระฝึกทักษะการนำตนเองให้เด็กได้อย่างไร?

การทำงานเป็นระบบ  จำเป็นต้องใช้สมองในการคิด วางแผนและลงมือปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ จึงควรพัฒนาสมองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเยาวชนในวัยเรียนควรได้รับการฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องและหลากหลายให้คิดเป็น สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ และนำตนเองได้เพื่อก้าวเผชิญกับโลกในชีวิตจริง การเรียนรู้การนำตนเอง (self-directed learning) เป็นทักษะที่สามารถฝึกได้จากความสนใจที่ได้รับการกระตุ้นหรือสนับสนุนให้เกิดความอยากรู้ อยากเห็น อยากเรียน โดยลงมือคิด-วางแผน-ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อสู่ความสำเร็จ จนสามารถนำตนเองไปได้ตลอดชีวิต กับทั้งสามารถเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีความสุขอีกด้วย กิจกรรมการเขียนอิสระ  เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมที่ใช้ฝึกเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้การนำตนเอง เป็นกิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ที่สามารถจัดมาบูรณาการได้ในหลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ แทรกในกระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มบรรยากาศที่ท้าทาย ตามระดับชั้นของผู้เรียน ตัวอย่างกิจกรรมการเขียนอิสระสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่1-3 ที่มาของภาพ สมุดเขียนอิสระ การจัดกิจกรรมการเขียนอิสระ  ดร.อัจฉรา ฉายวิวัฒน์ได้เสนอแนวปฏิบัติ คือ 1.การเขียนอิสระ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดจินตนาการ อยากสร้างสรรค์ด้วยตนเอง และอยากเขียนออกมา 2.การเขียนอิสระ ให้ผู้เรียนเขียนในสิ่งที่ตนเองคิดอยู่ในสมอง ฝึกให้คิดเอง แล้วเปลี่ยนความคิดออกมาเป็นภาษาเขียน 3.การเขียนอิสระ ปล่อยให้ผู้เรียนผ่อนคลาย มีอิสระในขณะที่เขียน จึงไม่ควรมีรูปแบบในการเขียน 4.การเขียนอิสระ อาจให้ผู้เรียนเริ่มจากการเขียนสั้นๆ วาดภาพประกอบให้ผู้อ่านเข้าใจความคิดของผู้เขียน/ผู้เรียน อาจให้กำลังใจ แล้วค่อยๆเขียนให้มากขึ้น 5.การเขียนอิสระ ควรได้รับการตรวจที่มิต้องแก้ไข แต่อาจสอนเพิ่ม หรือให้คำแนะนำภายหลัง 6.การเขียนอิสระ ผู้จัดกิจกรรม/ครู เป็นผู้ที่ท้าทายความคิดของผู้เขียน/ผู้เรียนเท่านั้น …

Read More »

เครื่องมือการคิด(Thinking Tools) : Bubble Map

เครื่องมือการคิด(Thinking Tools) สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นเครื่องมือสำคัญในการฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ

Read More »

วิธีสร้าง Claymation เพื่อการเรียนรู้

Claymation หรือ Clay Animation การทำให้ดินน้ำมันมีชีวิต ที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างไร?

Read More »