Home | ข่าวและบทความการศึกษา | เครื่องมือการคิด(Thinking Tools) : Bubble Map

เครื่องมือการคิด(Thinking Tools) : Bubble Map

เครื่องมือการคิด(Thinking Tools) สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นเครื่องมือสำคัญในการฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ

Bubble Map เป็นแผนที่ความคิด(Thinking Map)ที่ใช้อธิบายลักษณะของสิ่งต่างๆ/ข้อความ โดยเขียนบอกลักษณะต่างๆลงในวงกลมล้อมรอบ

ตัวอย่างที่1 ภาพจาก ซีดีแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ป.4-6 

ตัวอย่างที่2 ภาพจากหนังสือ กิจกรรมเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทยป.2

ตัวอย่างที่3 ภาพจากหนังสือ เกมคณิตศาสตร์ Thinking Map Thinking Math

ตัวอย่างที่4 ภาพจากหนังสือ เกมนิทานสระพาสนุก

แนะนำ หนังสือและซีดีเสริมการเรียนรู้ประถม-มัธยมปี2562

ผลงานจากการเรียนรู้ผ่านโครงงาน

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …