Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 (page 9)

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

ตัวอย่างการตกแต่งห้องเรียนวิทยาศาสตร์

การตกแต่งห้องเรียน..เป็นการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างกระตือรือร้น (active learning) และตระหนักว่าตนกำลังเรียนอะไรอยู่ ..มาดูห้องเรียนวิทย์ที่จัดได้น่าเรียนมาก>>

Read More »

ตัวอย่างใบงานฝึกคิดวิเคราะห์วิจารณ์..หลายระดับความยาก-ง่าย

การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ได้..เป็นทักษะที่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ให้เยาวชน มาดูระดับความยากง่ายของใบงานกันเลย>

Read More »

7คำพูดและวิธีการสร้างสรรค์ที่จะช่วยรับมือเด็กเหวี่ยงเด็กวีน

แค่ผู้ใหญ่เราเปลี่ยนวิธีพูดสักนิด..ก็จะสามารถพิชิตเด็กที่กำลังมีปัญหาและแสดงออกในทางที่เราอาจจะไม่สบอารมณ์นัก..มาดูกันว่าจะพูดอย่างไร?

Read More »

24ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (co-operative learning)

อาร์ซต และนิวแมน (Artzt and Newman. 1990 : 448 – 449) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือ (co-operative learning) เป็นวิธีที่ผู้เรียนทำการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความสำคัญต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของกลุ่ม เพื่อบรรลุเป้าหมายสมาชิกทุกคนจึงช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหา ครูเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือจัดหาและชี้แนะแหล่งข้อมูลในการเรียนตัวนักเรียนเองจะเป็นแหล่งความรู้ซึ่งกันและกันในกระบวนการเรียนรู้  ..

Read More »

7ตัวอย่างการตกแต่งห้องเรียน

การตกแต่งห้องเรียน..เป็นองค์ประกอบสำคัญในการช่วยสร้างบรรรยากาศแห่งการเรียนรู้ มาดูตัวอย่าง7แบบแตกต่าง..ดังนี้

Read More »

Interactive activities & games

Interactive  activities & games สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ..เมื่อเด็กเบี่อการทำแบบฝึกหัดซ้ำๆ มาทำกิจกรรมที่ท้าทายกันดีกว่า..ให้เด็กได้ลงมือปฏิบ้ติและได้เคลื่อนไหวมีปฎิสัมพันธ์ตลอดกระบวนการเรียนรู้ มีตัวอย่างน่าสนใจที่เป็นแนวทางหนึ่งในการจัดกิจกรรม Interactive  activities & games  >

Read More »

ใบงานฝึกคิดวิเคราะห์ผ่าน Graphic Organizers

ทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการทางความคิดที่มีแบบแผนฯแนวทางหนึ่งในการพัฒนาทักษะนี้คือการจัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่าน Thinking Tools ที่เรียกว่า Graphic Organizers..มาดูตัวอย่างกัน>

Read More »

9เทคนิคการใช้คำถามเพื่อพัฒนาสมองเด็ก

เป็นที่ทราบกันว่าการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กสามารถทำได้โดยการตั้งคำถาม..แต่จะถามอย่างไรเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมและท้าทายให้กับเด็ก?

Read More »