Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | ตัวอย่างการตกแต่งห้องเรียนวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างการตกแต่งห้องเรียนวิทยาศาสตร์

การตกแต่งห้องเรียน..เป็นการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างกระตือรือร้น (active learning) และตระหนักว่าตนกำลังเรียนอะไรอยู่ ..มาดูห้องเรียนวิทย์ที่จัดได้น่าเรียนมาก>>

ตัวอย่างการตกแต่งห้องเรียนวิทยาศาสตร์

แบบที่1

ที่มาของภาพ : http://jkainc.com/projects/childrens-places/kids-room/

room

 

แบบที่ 2

ที่มาของภาพ : https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/87/b8/59/87b8591297ee3ecb7f21f98ba511a003.jpg

room1

 

แบบที่3

ที่มาของภาพ : http://pics-about-space.com

room2

 

แบบที่4

ที่มาของภาพ : http://bulletinboards.theteacherscorner.net

room3

 

แบบที่5

ที่มาของภาพ : http://modernreston.com

room4

 

แบบที่6

ที่มาของภาพ : http://jimlongsgarden.blogspot.com

room5

 

แบบที่7

ที่มาของภาพ : http://teachingdisplays.blogspot.com

room6

 

แบบที่8

ที่มาของภาพ : http://www.killermont.e-dunbarton.sch.uk

room7

 

แบบที่9

ที่มาของภาพ : http://www.primarydisplays.co.uk/index.php/Science/display_science_growingplants

room8

 

แบบที่10

ที่มาของภาพ : https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/59/86/5b/59865b50b6c40870ac9db8e413662efd.jpg

room9

แนะนำหนังสือออกใหม่!!!

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

โครงงานวิทยาศาสตร์

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …