Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | 7ตัวอย่างการตกแต่งห้องเรียน

7ตัวอย่างการตกแต่งห้องเรียน

การตกแต่งห้องเรียน..เป็นองค์ประกอบสำคัญในการช่วยสร้างบรรรยากาศแห่งการเรียนรู้ มาดูตัวอย่าง7แบบแตกต่าง..ดังนี้

แบบที่1 หนอนหนังสือ :สำหรับตกแต่งประตูห้องสมุดหรือห้องรักการอ่าน

r ead1

ที่มาของภาพ : http://readingwithmissd.blogspot.ca

 

แบบที่2 ลูกปอมปอมดอกไม้ : สำหรับตกแต่งเพดานห้อง เพิ่มมิติและความสดใส

pom1

ที่มาของภาพ : /www.buzzfeed.com

 

แบบที่ 3 ต้นไม้ใบดอกสวย : สำหรับตั้งตกแต่งมุมที่โล่งช่วยให้สวยงาม และไม่ว่างเปล่า

read4

ที่มาของภาพ : http://www.buzzfeed.com

pom

ที่มาของภาพ : https://blog.exclusivelyweddings.com

แบบที่4 รูบริค(Rubric) : ไอเดียการวัดและประเมินผลที่ให้เป็นรูบิรค นำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่น เด็กๆฝึกให้คะแนนเป็นรูบริคสภาพอากาศในแต่ละวัน

rubric

ที่มาของภาพ : http://socyberty.com

 

แบบที่5 นำกลับมาใช้ใหม่ (Reused) : นำวัสดุเหลือใช้เช่น ถ้วยหรือจานโฟม เศษกระดาษสี ฯ มาตกแต่งตาม Theme ต่างๆ

room1

ที่มาของภาพ : http://educacioilestic.com

 

แบบที่ 6 ป้ายชื่อคือแทนตัว : วาด ตัดและตกแต่งหุ่นเป็นตัวแทนของนักเรียนแต่ละคนในห้องเรียน เป็นมุมที่ส่งเสริมความภูมิใจในตนเองได้ดี (self-esteem)

room2

ที่มาของภาพ : http://ideas.adrionauti.org

 

แบบที่7 มิตรภาพ (Friendship) : ตัวอย่างการตกแต่งห้องเรียนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สามารถดึงหัวข้อที่ควรบ่มเพาะเด็กให้เป็นคนดี ฯมาจัดหมุนเวียนได้หลากหลาย

room3

ที่มาของภาพ : http://decor.friesiannews.com

 

ดูเพิ่ม สื่อกิจกรรม ใบงาน โครงงานและวิจัย

แนะนำ Facebook ตัวอย่างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่อัพเดตข้อมูลทุกวัน ที่ Ben Publishing Co.,Ltd.

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …