ใบงานฝึกคิดวิเคราะห์ผ่าน Graphic Organizers

ทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการทางความคิดที่มีแบบแผนฯแนวทางหนึ่งในการพัฒนาทักษะนี้คือการจัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่าน Thinking Tools ที่เรียกว่า Graphic Organizers..มาดูตัวอย่างกัน>

ทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการทางความคิดที่มีแบบแผน เป็นการคิดโดยใช้ปัญญาไตร่ตรอง หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้เหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้น สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ดีกับเด็กในวัย 11-15 ปี เพราะเป็นช่วงที่เด็กรู้จักคิดหาเหตุผล และเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นนามธรรม ตั้งสมมติฐานและแก้ปัญหาได้..Graphic Oganizers เป็นการใช้คำ รูปแบบ และแผนภาพ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิด
ความจำ การจัดระบบข้อมูล และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลนั้น ๆ (Walker and Schmidt, 2004) ในการเรียนการสอนสามารถนำ Graphic Oganizers มาใช้ได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่นำเข้าสู่บทเรียน ระหว่างเรียน สรุปบทเรียน การวัดผลประเมินผล และการขยายผลการเรียนรู้ ฯ

กิจกรรมฝึกคิดวิเคราะห์ผ่าน Graphic Organizers

ตัวอย่างที่1 ใบงาน See, Think, Wonder?

Graphic Organizer  เป็นใบงานประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ กระบวนการเรียนรฺุ้คือ ผู้เรียนนึกเรื่องราวแล้ววาดเป็นภาพ บอกว่าคิดอะไรเกี่ยวกับภาพนั้น แล้วตั้งคำถาม

think1

 

ที่มาของภาพ : http://www.reachingteachers.com.au

ตัวอย่างที่2 ใบงาน  เศษส่วน

Tree Map เป็นใบงานคณิตศาสตร์ กระบวนการเรียนรู้คือ ผู้เรียนอ่านเลขเศษส่วนต้านบนทีละจำนวน แล้วแบ่งระบายสีในรูปทรงด้านล่างให้ได้ตามจำนวนเศษส่วนนั้นอย่างถูกต้อง

1

ที่มาของภาพ : เกมคณิตศาสตร์Thinking Map Thinking Math

ตัวอย่างที่3 ใบงาน Reading comprehension

Fish Bone เป็นใบงานภาษาอังกฤษ สำหรับฝึก Reading comprehension

 

think5

ที่มาของภาพ : https://www.youtube.com/watch?v=IutSbdYw0Kk

ตัวอย่างที่4 ใบงาน วิทยาศาสตร์

Graphic Organizer เป็นใบงานเพื่อสรุปผลงานสำรวจ/วิจัยเรื่อง แมลง

insect

ที่มาของภาพ : http://oakdome.com/

ตัวอย่างที่5 ใบงานภาษาไทย

ฺBubble Map เป็นใบงานภาษาไทยเรื่อง อักษรสูง ผู้เรียนอ่านภาพ คิดคำที่มีอักษรสูงเป็นพยัญชนะต้น แล้วเขียนคำให้ถูกต้อง

ไทยป2ที่มาของภาพ : กิจกรรมเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทยป.3

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

คลิก ที่นี่ ดูคู่มือจัดการเรียนรู้ สื่อ เกมภาษา เกมฝึกคิดและโครงงาน

 

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

จัดภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เน้นๆ สื่อสาร พัฒนาสมอง