ผ่านกิจกรรมสนุกและท้าทาย 4 เล่มนี้บอกเลย..

Active Learning เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป (Bonwell, 1991)
วิธีการจัดการเรียนรู้นั้น จะนำเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม โดยจะกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน

ลักษณะของ Active Learning
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (มปป.) ได้อธิบายถึงลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไว้ดังนี้
1. เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมองได้แก่การคิด การแก้ปัญหา และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
2. เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด
3. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพนัธ์ร่วมกันและร่วมมือกัน มากกว่าการแข่งขัน
5. ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทำงาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
6. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ใหผู้เรียนอ่าน พูด ฟังคิดอย่างลุ่มลึกผู้เรียนจะเป็นผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
7. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดข้้นสูง
8. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล, ข่าวสาร, สารสนเทศ, และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอด
9. ผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง
10. ความรู้เกิดจากประสบการณ์การสร้างองค์ความรู้และการสรุปทบทวนของผเู้รียน

การจัดการเรียนรู้ผ่านโครงงาน นับเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองการพัฒนาผุ้เรียนได้ตามแนวทางของ Active Learning ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ก็เช่นเดียวกัน ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่วนเกมคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมที่เพิ่มความหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมอง จากการมีปฏิสัมพันธ์ผ่านการคิดและการเล่นอย่างสนุกสนานและท้าทาย

คลิกที่ชื่อหนังสือเพื่อดูเนื้อหาตัวอย่างเพิ่มเติม

โครงงานคณิตศาสตร์ (ประถม-มัธยม) หนังสือเล่มละ 180.- หรือ หนังสือพร้อมซีดีไฟล์pdfชุดละ360.-

โครงงานสะเต็มศึกษา  (ประถม-มัธยม) หนังสือเล่มละ 245.- หรือ หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ด ชุดละ490.-

เกมคณิตศาสตร์ฝึกอ่านฝึกคิดพิชิตโจทย์  (อายุ10-15ปี) หนังสือเล่มละ 160.- หรือ หนังสือพร้อมซีดีไฟล์pdf ชุดละ320.-

เกมคณิตศาสตร์ Thinking Map Thinking Math   (อายุ7-12ปี) หนังสือเล่มละ 160.- หรือ หนังสือพร้อมซีดีไฟล์pdf ชุดละ320.-

คลิก ที่นี่ ดูเพิ่มกิจกรรมโครงงานหลากหลายสาระฯ 

 

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

เกมและกิจกรรมการเล่นของเด็กปฐมวัย

พัฒนาร่างกาย สมอง และคุณธรรมจริยธรรมด้วยเกมและการเล่น