Home | BEN Books n CDs | เสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านโครงงานให้ผู้เรียนคิดเป็น-สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้

เสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านโครงงานให้ผู้เรียนคิดเป็น-สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้

ตัวอย่างผลงานการเรียนรู้ผ่านโครงงาน 10 เล่ม 

🔥👉คลิกที่ชื่อหนังสือ เพื่อดูหน้าตัวอย่างและสารบัญ 

1.โครงงานสะเต็มศึกษา หนังสือเล่มละ 245.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ490.-)

2.โครงงานศิลปศึกษา หนังสือเล่มละ 270.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ520.-)

3.โครงงานภาษาอังกฤษ Creative English Projects หนังสือเล่มละ 195.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ390.-)

4.คิดโครงงานภาษาอังกฤษ หนังสือเล่มละ 145.-(หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ290.-)

5.คิดโครงงานภาษาไทย หนังสือเล่มละ 180.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ300.-)

6.คิดโครงงานวิทยาศาสตร์ ซีดีไฟล์เวิร์ด แผ่นละ220.-

7.โครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ หนังสือเล่มละ 195.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ด+pdf ชุดละ 390.-)

8.คิดโครงงานสังคมศึกษา หนังสือเล่มละ 175.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ295.-)

9.โครงงานคณิตศาสตร์ หนังสือเล่มละ180.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์ pdfชุดละ 360.-)

10.คิดโครงงานเด็กเล็ก หนังสือเล่มละ 180.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ด+pdf ชุดละ280.-)

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ท้าทายให้สื่อสาร มีชิ้นงานจากการปฏิบัติการทางภาษา บอกไว้แล้วในกิจกรรมนี้เลย..

Active Learning เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป (Bonwell, 1991) วิธีการจัดการเรียนรู้นั้น จะนำเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม โดยจะกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน ลักษณะของ Active Learning ไชยยศ เรืองสุวรรณ (มปป.) …