Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | Active Learning | ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น

ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง มีความสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถจัดกระทำ ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ทดลอง หรือลองผิดลองถูกกับสิ่งนั้นๆ จนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจขึ้น

ครูมีบทบาทคือทำหน้าที่ช่วยสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดแก่ผู้เรียน จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตรงกับความสนใจของผู้เรียน ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามพัฒนาการของผู้เรียน ให้คำปรึกษาแนะนำทั้งทางด้านวิชาการและสังคมแก่ผู้เรียน ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหา และประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนั้นครูยังต้องมีความเป็นประชาธิปไตยและมีเหตุผลในการสัมพันธ์กับผู้เรียนด้วย

เนื่องจากการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองนี้ ขึ้นกับความสนใจและการสร้างความหมายที่แตกต่างกันของบุคคล ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะหลากหลาย ดังนั้น การประเมินผลควรใช้วิธีการหลากหลาย เช่น การประเมินจากเพื่อน แฟ้มผลงาน (portfolio) และการประเมินตนเองด้วย หรือการวัดผลที่ซับซ้อนขี้นตามบริบทก็ได้เช่นกัน

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีดังนี้

คลิกที่ชื่อหนังสือ เพื่อดูตัวอย่างเนื้อหาเพิ่มเติม

1.ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง ป.1-6 จัดกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนให้เด็กได้คิด ค้นให้พบในสิ่งที่อยากรู้ แล้วลงมือปฏิบัติ การเตรียมสื่อของครู รวมทั้งการวัดผลประเมินผล (หนังสือเล่มละ155.- หรือ หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ255.-) ดูตย. แยกชั้น ป.1  ป.2  ป.3  ป.4  ป.5  ป.6

2.สนุกคิดกับปริศนาวิทยาศาสตร์ ประถม-มัธยม จัดกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนให้เด็กได้คิด ตั้งคำถาม หาคำตอบจากการสืบค้น การลงมือปฏิบัติ การสื่อสารตอบคำถาม(อัตนัย)  (หนังสือเล่มละ120.- หรือ หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ240.-)

3.โครงงานวิทยาศาสตร์ ประถม-มัธยม จุใจกับรายงานการทำโครงงานถึง66โครงงาน (หนังสือเล่มละ 220.-หรือ หนังสือ+ไฟล์เวิร์ด ชุดละ 375.-)

4.โครงงานสะเต็มศึกษา ประถม-มัธยม ตัวอย่างการทำโครงงาน พร้อมรายงาน+ขั้นตอนประดิษฐ์ครบกระบวนการ หนังสือเล่มละ 245.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ490.-)

5.โครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัย มีรายงานทำโครงงานครบกระบวนการ ทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์+สำรวจ+ทดลอง พร้อมใบงาน ใบกิจกรรม บันทึกการทดลองฯ

6.โครงงาน STEAM **ออกใหม่ 2566 มีรายงานฯ PBL+ ขั้นตอนบูรณาการวิทย์/เทคโนฯ/วิศว/ศิลปะ/คณิต+วิธีทำชิ้นงาน ครบกระบวนการ

7.ชุดผลงานการเรียนรู้ผ่านโครงงาน ปฐมวัย-มัธยม มีรายงานการทำโครงงานครบกระบวนการให้ศึกษา เพื่อจุดประกายความคิดให้น้องๆ ถึง 13 เล่ม

 

 

 

คลิกที่นี่ดูเพิ่มสื่อเสริมการเรียนรู้ปี2566

 

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

จัดภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เน้นๆ สื่อสาร พัฒนาสมอง Related