Home | BEN Books n CDs | สื่อหนังสือและซีดีของ Ben Publishing Co.,Ltd.

สื่อหนังสือและซีดีของ Ben Publishing Co.,Ltd.

สื่อเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ที่เน้นการพัฒนากระบวนการคิด-การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง-พัฒนาทักษะอาชีพ-ปลูกฝังให้รู้จักพัฒนาคุณภาพชีวิค-ดูแลสิ่งรอบตัวเพื่อสุขที่ยั่งยืน

บริษัทเบ็นพับลิชชิงจำกัด (Ben Publishing Co.,Ltd.)

ที่อยู่ เลขที่3 ซอยรามคำแหง118 แยก11-1 แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทร. 081-6477079  #Email : khunnai.benyapha@gmail.com

Website : http://www.benpublishing.net/

คลิกที่นี่ดูชื่อรายการและราคา(price list)สื่อ-หนังสือ-ซีดี BEN ทุกรายการ

ดูข้อมูลสื่อ(book and cd  information) แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ คลิกที่นี่>>

  1. หนังสือบริหารโรงเรียนและบริหารตนเอง
  2. หน้งสือและซีดีเสริมการเรียนตามหลักสูตร : ภาษาไทย
  3. หนังสือและซีดีเสริมการเรียนตามหลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
  4. หนังสือและซีดีเสิรมการเรียนตามหลักสูตร : คณิตศาสตร์
  5. หนังสือและซีดีเสริมการเรียนตามหลักสูตร : วิทยาศาสตร์
  6. หนังสือและซีดีเสริมการเรียนตามหลักสูตร : สังคมศาสตร์
  7. หนังสือและซีดีเสริมการเรียนตามหลักสูตร : ปฐมวัย
  8. E Book BEN 

ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสื่อ BEN ดูที่ : https://www.facebook.com/benpublish/posts/1552193718130144

 

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

หนังสือออกใหม่..ฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ทักษะจำเป็น อันเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 คือ มีความสามารถดำรงชีวิตแบบพี่งพาตนเองได้ มีความสามารถในการเผชิญและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงหรือไม่คาดฝันได้ เป็นคนดีของสังคม มีความเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน การเตรียมผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้พร้อมที่จะใช้ชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมด้านสังคมได้ในอนาคตต่อไปนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องตอบสนองและสนับสนุนให้เกิดทักษะดังกล่าว การอ่าน นับเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญในการศึกษา เป็นกระบวนการเริ่มต้นที่จะช่วยให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ …