กิจกรรมเสริมทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ป.6

ผู้เขียน : อ.ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์และอ.ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ รูปเล่ม : ขนาด 18.5×23 ซม. ปกสี่สีพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ดเคลือบUV  เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์80แกรมจำนวน110หน้า(สีเดียวขาวดำ) สำหรับ : คุณครูและผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่6 เนื้อหา : นำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีคำถามกระตุ้นให้เกิดการคิด อยากสำรวจและทดลองเพื่อหาคำตอบ และพัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ต่อไป โดยมีใบงาน ใบกิจกรรมตลอดทุกบท และเนื้อหาสาระฯอิงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ2551 พร้อมตัวอย่างแบบทดสอบ ราคา : หนังสือเล่มละ 155.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ255.-) การสั่งซื้อ :  โทร.081-647-7076 หรือ LINE ID : khunnai.benyapha หรือส่งข้อความของเพจ https://www.facebook.com/benpublish/ ดูข้อมูลเพิ่มเติม : หนังสือและสื่อเสริมทักษะกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเนื้อหา  

Read More »

กิจกรรมเสริมทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ป.5

ผู้เขียน : อ.ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์และอ.ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ รูปเล่ม : ขนาด 18.5×23 ซม. ปกสี่สีพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ดเคลือบUV  เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์80แกรมจำนวน08หน้า(สีเดียวขาวดำ) สำหรับ : คุณครูและผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่5 เนื้อหา : นำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีคำถามกระตุ้นให้เกิดการคิด อยากสำรวจและทดลองเพื่อหาคำตอบ และพัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ต่อไป …

Read More »

กิจกรรมเสริมทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ป.2

นำเสนอกระบวนการเรียนรุุ้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นขั้นเป็นตอนให้เด็กได้คิด ค้นให้พบในสิ่งที่อยากรู้ แล้วลงมือปฏิบัติ การเตรียมสื่อของครู รวมทั้งการวัดผลประเมินผล ผู้เขียน : อ.ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์และอ.ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ รูปเล่ม : ขนาด 18.5×23 ซม. ปกสี่สีพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ดเคลือบUV  เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์80แกรมจำนวน108หน้า(สีเดียวขาวดำ) สำหรับ : …

Read More »

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …

Read More »

9เล่มนี้จัดไป ..ฝึกทักษะภาษาไทยป.๑-ม.๓ เข้ม/สนุกด้วยเนื้อหา-แบบฝึก-เกมภาษา-แบบทดสอบ-เฉลยอธิบายละเอียด

เรียนภาษาไทยให้สนุกและท้าทายการคิดด้วยกิจกรรมหลากหลาย  ..กับชุดเสริมทักษะที่เข้มข้นด้วย ตัวชี้วัด-เนื้อหา-แบบฝึก-เกมภาษา-แบบทดสอบ-เฉลย ป.1-6 (6ชั้น6เล่ม) ม.1-3 (3เล่ม) คลิกที่ชื่อหนังสือดูสารบัญและหน้าตัวอย่างเนื้อหา 1.กิจกรรมเสริมเสริมทักษะหลักภาษาไทยป.1 ตามตัวชี้วัด8เรื่อง 55 กิจกรรมพร้อมเฉลย หนังสือเล่มละ 120.-( หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ220.-) …

Read More »

ขยะสร้างมลพิษ นำมาบูรณาการเรียนรู้ผ่านโครงงาน ได้สิ่งประดิษฐ์อย่างนี้>>

เศษกระดาษ โลหะ พลาสติกหริอขยะอื่นๆจากของใช้ที่ทิ้งกันกลื่อนกลาดนั้น ล้วนแล้วแต่จะทำให้เกิดความสกปรก ไม่เรียบร้อย เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค แหล่งเพาะพันธุ์และที่หลบซ่อนของสัตว์ต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรา นอกจากนี้ การย่อยสลายยากของขยะโดยเฉพาะพลาสติกนั้น ทำให้เกิดการทับถมและหมักหมมกับสิ่งเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นและก่อความรำคาญให้กับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขวดน้ำดื่ม-พลาสติกที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวันตามอัตราการเพิ่มของประชากร การนำขวดน้ำพลาสติกที่จะทิ้งกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า …

Read More »

โครงงานภาษาอังกฤษครบกระบวนการ2เล่ม2ภาษา ..เขาทำแบบนี้>

คลิกที่ชื่อหนังสือดูสารบัญและตัวอย่างเพิ่ม โครงงานภาษาอังกฤษ Creative English Projects  สำหรับประถม-มัธยม หนังสือเล่มละ 195.- (หนังสือพร้อมไฟล์เวิร์ดชุดละ390.-)   คิดโครงงานภาษาอังกฤษ  สำหรับประถม-มัธยม หนังสือเล่มละ 145.- (หนังสือพร้อมไฟล์เวิร์ดชุดละ290.-) …

Read More »

เสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านโครงงานให้ผู้เรียนคิดเป็น-สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้

ตัวอย่างผลงานการเรียนรู้ผ่านโครงงาน 10 เล่ม  🔥👉คลิกที่ชื่อหนังสือ เพื่อดูหน้าตัวอย่างและสารบัญ  1.โครงงานสะเต็มศึกษา หนังสือเล่มละ 245.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ490.-) 2.โครงงานศิลปศึกษา หนังสือเล่มละ 270.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ520.-) 3.โครงงานภาษาอังกฤษ Creative English …

Read More »