Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | ประดิษฐ์โซลาร์เซลล์จากกระป๋องน้ำอัดลม

ประดิษฐ์โซลาร์เซลล์จากกระป๋องน้ำอัดลม

ใช้กระป๋องน้ำอัดลม กรรไกรอุตสาหกรรม กาวตราช้าง ลวดทองแดง เครื่อง Voltmeterและแสงอาทิตยเท่านั้น ..ไม่ลองไม่รู้

วิธีทำ

ที่มาของภาพhttps://www.youtube.com/watch?v=hwbG_GmpErg

ดูคลิปวิธีทำโดยละเอียด

แนะนำ สื่อกิจกรรมและโครงงาน เสริมการเรียนปี 2563 

   

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง Related