Home | BEN Books n CDs | การบริหารโรงเรียนและบริหารตนเอง

การบริหารโรงเรียนและบริหารตนเอง

 

นำเสนอนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนด้วยกลยุทธ์ที่เป็นผลงานระดับ Best Practices และบนฐานการวิจัยครอบคลุมด้านการจัดการด้านการบริหารทั่วไป การบริหารงบประมาณ การพัฒนา การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การบริหารและประเมินโครงการ ระบบดูแลนักเรียน และระบบธุรการ

คลิก ที่นี่ ดูรายการและราคาสื่อเสริมหลักสูตรทุกรายการ

สั่งซื้อและสอบถามเพิ่มเติม โทร.081-6477076

   

1.การบริหารโรงเรียนเชิงกลยุทธ์ โดย ดร.วินัย ดิสสงค์ และคณะ รูปเล่มขนาด 14.5 ซม. X 21 ซม. ปีทีพิมพื พ.. 2552 จำนวน 86 หน้า หนังสือ ราคา145บาท หนังสือพร้อมซีดีไฟล์.doc ชุดละ 245.-


2.เทคนิคการบริหารโรงเรียนบนฐานการวิจัย โดย รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด และคณะ รูปเล่มขนาด 14.5 ซม. X 21 ซม. ปีที่พิมพ์พ.. 2553จำนวน 80หน้า หนังสือ ราคา145บาท หนังสือพร้อมซีดีไฟล์.doc ชุดละ 245.-

3.ข้อคิดและคำคม โดย อ.เบญญาภา โสภณ รูปเล่มขนาด 14.5 ซม. X 21 ซม. ปีที่พิมพ์พ..2554 จำนวน94หน้า ราคา120บาท

แนะนำหนังสือออกใหม่

อัพเดตรายการหนังสือและซีดีของBEN สำหรับจัด Active Learning ที่ http://www.benpublishing.net/2016/09/10/book-list/

ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อ     

บ.เบ็นพับลิชชิง จก. เลขที่3 ถ.รามคำแหงซ.118 แยก11-1 แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทร.081-6477076

Email : khunnai.benyapha@gmail.com

Page : https://www.facebook.com/benpublish/

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

หนังสือออกใหม่..ฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ทักษะจำเป็น อันเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 คือ มีความสามารถดำรงชีวิตแบบพี่งพาตนเองได้ มีความสามารถในการเผชิญและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงหรือไม่คาดฝันได้ เป็นคนดีของสังคม มีความเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน การเตรียมผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้พร้อมที่จะใช้ชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมด้านสังคมได้ในอนาคตต่อไปนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องตอบสนองและสนับสนุนให้เกิดทักษะดังกล่าว การอ่าน นับเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญในการศึกษา เป็นกระบวนการเริ่มต้นที่จะช่วยให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ …