มาลากเส้นต่อจุดและระบายสีภาพ จำนวน1-50 หลายชุด

กิจกรรมสนุกๆสำหรับน้องๆจะได้เริ่มฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์พร้อมกับทักษะการสังเกตและการคิดวิเคราะห์อย่างง่ายๆ

เลข1-15

เลข1-20

เลข1-25

เลข1-45

เลข1-50

คลิกที่นี่ ดูสื่อกิจกรรม-ใบงาน-แบบทดสอบ-โครงงาน-รายงานวิจัยในชั้นเรียนแยกตามกลุ่มสาระฯ

About Benyapha Sophon

Check Also

เกมและกิจกรรมการเล่นของเด็กปฐมวัย

พัฒนาร่างกาย สมอง และคุณธรรมจริยธรรมด้วยเกมและการเล่น