Home | สื่อการสอนอื่นๆ | คณิตศาสตร์ | โครงงานคณิตศาสตร์:เมืองในฝัน

โครงงานคณิตศาสตร์:เมืองในฝัน

มาดูตัวอย่างคิดทำโครงงานคิดได้ใหญ่โต..ขนาดนี้เลยทีเดียว มาดูว่าเพื่อนๆเขาทำกันอย่างไร

 

มาดูกระบวนการกัน

ออกแบบ แล้วทำแบบสำเร็จ

 

ที่มาของภาพและข้อมูล  http://digitaldivideandconquer.blogspot.com/2014/07/i-love-projects-geometrocity-city-made.html

แนะนำหนังสืออกใหม่!!!

โครงงานสะเต็มศึกษา

โครงงานคณิตศาสตร์

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

คลิกที่นี่ดูสื่อคณิตศาสตร์

คลิกที่นี่ดูสื่อแยกตามกลุ่มฯสาระการเรียนรู้

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …