Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 (page 9)

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

ใบงานฝึกคิดวิเคราะห์ผ่าน Graphic Organizers

ทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการทางความคิดที่มีแบบแผนฯแนวทางหนึ่งในการพัฒนาทักษะนี้คือการจัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่าน Thinking Tools ที่เรียกว่า Graphic Organizers..มาดูตัวอย่างกัน>

Read More »

9เทคนิคการใช้คำถามเพื่อพัฒนาสมองเด็ก

เป็นที่ทราบกันว่าการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กสามารถทำได้โดยการตั้งคำถาม..แต่จะถามอย่างไรเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมและท้าทายให้กับเด็ก?

Read More »