สื่อเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์..สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21

มีหนังสือและซีดีกิจกรรม-แบบฝึก-ใบงาน-แบบทดสอบ-โครงงาน-รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

 

คลิก ที่นี่ ดูรายการและราคาสื่อเสริมหลักสูตรทุกรายการ

สั่งซื้อและสอบถามเพิ่มเติม โทร.081-6477076

 

ดูตัวอย่างเนื้อหาคลิก คิดโครงงานวิทยาศาสตร์  272แนวคิดโครงงานวิทยาศาสตร์

ดูตัวอย่างเนื้อหาคลิก สนุกคิดกับปริศนาวิทยาศาสตร์

ดูตัวอย่างเนื้อหาคลิก กิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แยกชั้น ป.1  ป.2  ป.3  ป.4  ป.5  ป.6

ออกใหม่ โครงงานสะเต็มศึกษา

ออกใหม่ โครงงาน STEAM

 

โครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใชั

About Benyapha Sophon

Check Also

เกมและกิจกรรมการเล่นของเด็กปฐมวัย

พัฒนาร่างกาย สมอง และคุณธรรมจริยธรรมด้วยเกมและการเล่น