สะเต็มศึกษา

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง

Read More »

โครงงานสะเต็มศึกษา

นำเสนอรายงานการทำโครงงานสะเต็มศึกษา เป็นขั้นเป็นตอน พร้อมขั้นตอนการประดิษฐ์ที่ละเอียด มีกิจกรรมนำสู่โครงงาน ตัวอย่างใบงาน ใบความรู้ แนวการประเมินผลงาน มาดูกัน>>

Read More »

สะเต็มศึกษา:มาออกแบบโครงสร้างบ้านด้วยไม้จิ้มฟันกับMarshmallowกัน

องค์ประกอบหลักของอาคาร มีเสา คาน ฐานรากและหลังคา–จะออกแบบและสร้างกันได้ไม๊–มาดูๆ

Read More »