Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | สะเต็มศึกษา | สะเต็มศึกษา : มาทำชิงช้าสวรรค์กัน

สะเต็มศึกษา : มาทำชิงช้าสวรรค์กัน

ใช้ไม้ไอศกรีมนั่นแหละ–มาดูวิธีทำกัน

ชิงช้าสวรรค์ (a ferris wheel )จากไม้ไอศกรีม

ที่มาของภาพ : http://eHow

ออกแบบกระบวนการทำโครงงานเป็นขั้นเป็นตอนตามใบกิจกรรม (นำไปประยุกต์ได้ตามความเหมาะสม นำมาจาก หนังสือ โครงงานสะเต็มศึกษา ) >>

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

คลิก ที่นี่ สื่อเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

ส่งข้อความสั่งหนังสือได้ที่เพจ Ben Publishing Co.,Ltd.

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …