สะเต็มศึกษา:มาสร้างหอคอย3

มีไม้ไอศกรีมสี ไม้หนีบผ้าและคลิปหนีบกระดาษอยู่–จะสร้างเป็นหอคอยได้อย่างไร? #มาดูกัน

วัสดุอุปกรณ์ ไม้ไอศกรีมสี ไม้หนีบผ้าและคลิปหนีบกระดาษ

กระบวนการเรียนรู้ ให้เด็กๆคิดกันเองว่าจะสร้างอ ะไร? จะสร้างได้อย่างไร? ปัญหาที่พบมีอะไรบ้าง? แล้วได้แก้ไขอย่างไร?

ตัวอย่างผลงาน

ที่มาของภาพ : http://frugalfun4boys.com/2016/05/08/engineering-challenges-clothespins-binder-clips-craft-sticks/

ตัวอย่างใบกิจกรรม จาก : โครงงานสะเต็มศึกษา 

แนะนำหนังสือออกใหม่ โครงงานสะเต็มศึกษา

คลิก ที่นี่ ดูสื่อ-กิจกรรม-โครงงาน-วิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์

คลิก ที่นี่ ดูสื่อ-กิจกรรม-โครงงาน-วิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …