Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | สะเต็มศึกษา | สะเต็มศึกษา:มาออกแบบโครงสร้างบ้านด้วยไม้จิ้มฟันกับMarshmallowกัน

สะเต็มศึกษา:มาออกแบบโครงสร้างบ้านด้วยไม้จิ้มฟันกับMarshmallowกัน

องค์ประกอบหลักของอาคาร มีเสา คาน ฐานรากและหลังคา–จะออกแบบและสร้างกันได้ไม๊–มาดูๆ

จะทำอย่างไร–ก็มาวางแผนกันก่อนดังนี้

ทำเป็นใบกิจกรรมเพื่อดำเนินการบูรณาการสะเต็มศึกษาเป็นขั้นเป็นตอน เช่น

ที่มาของภาพ : http://www.benpublishing.net/2017/11/07/stem-projects/

สร้างได้ผลงานแบบนี้เลย

ที่มาของภาพ : http://www.theidearoom.net/marshmallow-and-toothpick-buildings

HOT ☉☉โครงงานสะเต็มศึกษา ดูเนื้อหาที่ https://www.facebook.com/benpublish/posts/1894395113910001 สั่งซื้อ โทร.08-1647-7076 หรือ ที่ In Box เพจ https://www.facebook.com/benpublish/

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …