Home | สื่อการสอนอื่นๆ | วิทยาศาสตร์ (page 2)

วิทยาศาสตร์

ตัวอย่างกิจกรรมและผลงานการเรียนรู้เรื่อง ลักษณะเปลือกโลก

มิติใหม่ของการจำ..แบบไม่ต้องจด แถมยังสนุกกับการได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหว ได้ใช้ทักษะชีวิต เช่น การใช้เครื่องมือต่างๆ การบูรณาการกับศิลปะและอื่นๆ..ไม่น่าเบื่อ 🙂

Read More »

มาทำกล้องสเปคโตรสโคปกัน

ได้ลงมือประดิษฐ์เอง..ก็จะได้ฝึกทักษะการสืบเสาะหาความรู้..เมื่อมองกล้องไปที่แผ่นซีดีจะเห็นอะไรและใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์อะไรมาอธิบาย

Read More »

กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ป.1

จุใจด้วยกิจกรรมที่สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีกระบวนการเรียนรู้วิทย์ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรฯพร้อมใบงานและใบกิจกรรม

Read More »