Home | Tag Archives: โครงงานภาษาอังกฤษ

Tag Archives: โครงงานภาษาอังกฤษ

เสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านโครงงานให้ผู้เรียนคิดเป็น-สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้

ตัวอย่างผลงานการเรียนรู้ผ่านโครงงาน 10 เล่ม  🔥👉คลิกที่ชื่อหนังสือ เพื่อดูหน้าตัวอย่างและสารบัญ  1.โครงงานสะเต็มศึกษา หนังสือเล่มละ 245.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ490.-) 2.โครงงานศิลปศึกษา หนังสือเล่มละ 270.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ520.-) 3.โครงงานภาษาอังกฤษ Creative English Projects หนังสือเล่มละ 195.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ390.-) 4.คิดโครงงานภาษาอังกฤษ หนังสือเล่มละ 145.-(หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ290.-) 5.คิดโครงงานภาษาไทย หนังสือเล่มละ 180.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ300.-) 6.คิดโครงงานวิทยาศาสตร์ ซีดีไฟล์เวิร์ด แผ่นละ220.- 7.โครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ หนังสือเล่มละ 195.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ด+pdf ชุดละ 390.-) 8.คิดโครงงานสังคมศึกษา หนังสือเล่มละ 175.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ295.-) 9.โครงงานคณิตศาสตร์ หนังสือเล่มละ180.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์ pdfชุดละ 360.-) 10.คิดโครงงานเด็กเล็ก หนังสือเล่มละ 180.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ด+pdf ชุดละ280.-)  

Read More »

หนังสือเล่มเล็กEmotions:เด็กรู้จักอารมณ์ของตนและผู้อื่นก็จะมีความสุขในการเรียนรู้/อยู่ร่วมกัน

หนังสือเล่มเล็ก Emotions–ทำง่ายๆ น่ารักสำหรับจัดกิจกรรมดีๆ ลองนำมาบูรณาการ

Read More »