Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | รวมวีดิทัศน์กิจกรรมฝึกพูดภาษาอังกฤษสำหรับประถมศึกษา

รวมวีดิทัศน์กิจกรรมฝึกพูดภาษาอังกฤษสำหรับประถมศึกษา

มาดูน้องๆฝึกพูดภาษาอังกฤษง่ายๆแต่สนุกกัน..

วีดิทัศน์กิจกรรมฝึกพูดภาษาอังกฤษ

1.English for KIDS with SPEAK DIRECT Method

 

2.1st Person Daily Actions

 

3.Family Member Introductions

4.Classroom Actions & Commands

 

5.Basic English Emotion

ดูเพิ่ม สื่อเกมภาษา กิจกรรมเสริมทักษะ โครงงาน ภาษาอังกฤษ

หนังสือขายดี โครงงานภาษาอังกฤษ

 

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …