Home | สื่อการสอนอื่นๆ (page 45)

สื่อการสอนอื่นๆ

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนว PISA

ใหม่ล่าสุด..แบบฝึกการอ่านตามแนว PISA ..ที่เข้มข้นกับการฝึกทักษะการอ่านและการคิดวิเคราะห์จากนิทาน บทความ สารคดี เรื่องสั้น แผนผังความคิด แผนที่ แผนภูมิและข้อความบนอินเทอร์เน็ต ..พร้อมเฉลยโดยละเอียด

Read More »

วิธีผลิตสื่อพับ (foldables) แบบพับ2, 3และพับ4

เด็กจะได้ไม่เบื่อ..สื่อพับ(foldables)เป็นอีกมิติหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ตลอดเวลากับเนื้อหาสาระฯและการพัฒนากระบวนการคิด มีหลากหลายแบบพร้อมวิธีทำ..มาดูกันเลย  

Read More »

กิจกรรมการอ่านจับใจความ คิดวิเคราะห์ สรุปและเขียนสื่อความ

ตัวอย่างเต็มบท..แบบฝึกการอ่านที่พัฒนากระบวนการคิดของเด็กประถมศึกษา..มีเรื่องน่าสนใจสั้นๆให้อ่านแล้วทำกิจกรรมฝึกคิดวิเคราะห์ผ่าน Thinking Tools เช่น Mind Map พร้อมกับกิจกรรมอ่านจับใจความ สรุปย่อความและเขียนสื่อความ..มีเฉลยท้ายเล่ม

Read More »

ขวดพลาสติกแปลงร่างเป็นของใช้

มาทำตะกร้า กระเป๋าและกล่องอเนกประสงค์จากขวดน้ำพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วดีกว่า..ทิ้งไปก็เป็นขยะที่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อชุมชน  

Read More »

24ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (co-operative learning)

อาร์ซต และนิวแมน (Artzt and Newman. 1990 : 448 – 449) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือ (co-operative learning) เป็นวิธีที่ผู้เรียนทำการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความสำคัญต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของกลุ่ม เพื่อบรรลุเป้าหมายสมาชิกทุกคนจึงช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหา ครูเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือจัดหาและชี้แนะแหล่งข้อมูลในการเรียนตัวนักเรียนเองจะเป็นแหล่งความรู้ซึ่งกันและกันในกระบวนการเรียนรู้  ..

Read More »