Home | BEN Books n CDs | 9เล่มนี้จัดไป ..ฝึกทักษะภาษาไทยป.๑-ม.๓ เข้ม/สนุกด้วยเนื้อหา-แบบฝึก-เกมภาษา-แบบทดสอบ-เฉลยอธิบายละเอียด

9เล่มนี้จัดไป ..ฝึกทักษะภาษาไทยป.๑-ม.๓ เข้ม/สนุกด้วยเนื้อหา-แบบฝึก-เกมภาษา-แบบทดสอบ-เฉลยอธิบายละเอียด

เรียนภาษาไทยให้สนุกและท้าทายการคิดด้วยกิจกรรมหลากหลาย  ..กับชุดเสริมทักษะที่เข้มข้นด้วย ตัวชี้วัด-เนื้อหา-แบบฝึก-เกมภาษา-แบบทดสอบ-เฉลย ป.1-6 (6ชั้น6เล่ม) ม.1-3 (3เล่ม)

คลิกที่ชื่อหนังสือดูสารบัญและหน้าตัวอย่างเนื้อหา

1.กิจกรรมเสริมเสริมทักษะหลักภาษาไทยป.1 ตามตัวชี้วัด8เรื่อง 55 กิจกรรมพร้อมเฉลย หนังสือเล่มละ 120.-( หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ220.-)

2.กิจกรรมเสริมเสริมทักษะหลักภาษาไทยป.2 ตามตัวชี้วัด12เรื่อง 61 กิจกรรม พร้อมเฉลย หนังสือเล่มละ 155.-( หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ255.-)

3.กิจกรรมเสริมเสริมทักษะหลักภาษาไทยป.3 ตามตัวชี้วัด17เรื่อง 61 กิจกรรม พร้อมเฉลย หนังสือเล่มละ 155.-( หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ255.-)

4.กิจกรรมเสริมเสริมทักษะหลักภาษาไทยป.4 ตามตัวชี้วัด16เรื่อง 60 กิจกรรม พร้อมเฉลย หนังสือเล่มละ 155.-( หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ255.-)

5.กิจกรรมเสริมเสริมทักษะหลักภาษาไทยป.5 ตามตัวชี้วัด9เรื่อง 53 กิจกรรม พร้อมเฉลย หนังสือเล่มละ 155.-( หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ255.-)

6.กิจกรรมเสริมเสริมทักษะหลักภาษาไทยป.6 ตามตัวชี้วัด16เรื่อง 69 กิจกรรม พร้อมเฉลย หนังสือเล่มละ 155.-( หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ255.-)

7.กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทยม.1-3 เล่ม1 นำเสนอ 10 ตัวชี้วัด 111 แบบฝึกและเกม 120(6ชุด)แบบทดสอบ

8.กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทยม.1-3 เล่ม2 นำเสนอ 10 ตัวชี้วัด 99 แบบฝึกและเกม 100(5ชุด)แบบทดสอบ

9.กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทยม.1-3 เล่ม3 นำเสนอ 10 ตัวชี้วัด 94 แบบฝึกและเกม 80(4ชุด)แบบทดสอบ

คลิกที่นี่ดูเพิ่ม สื่อเสริมการเรียนภาษาไทยปี2563

 

 

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

หนังสือออกใหม่..ฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ทักษะจำเป็น อันเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 คือ มีความสามารถดำรงชีวิตแบบพี่งพาตนเองได้ มีความสามารถในการเผชิญและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงหรือไม่คาดฝันได้ เป็นคนดีของสังคม มีความเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน การเตรียมผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้พร้อมที่จะใช้ชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมด้านสังคมได้ในอนาคตต่อไปนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องตอบสนองและสนับสนุนให้เกิดทักษะดังกล่าว การอ่าน นับเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญในการศึกษา เป็นกระบวนการเริ่มต้นที่จะช่วยให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ …