Home | BEN Books n CDs | วิธีแจกลูกคำ

วิธีแจกลูกคำ

รู้หรือไม่?..วิธีแจกลูกคำภาษาไทยมี4แบบ

การหัดอ่านภาษาไทย

สำหรับเด็กเริ่มหัดอ่านภาษาไทยนั้น การสะกดคำ การแจกลูกและการอ่านเป็นคำได้นั้นจะส่งเสริมให้เด็กสามารถอ่านคล่อง-เขียนคล่อง โดยมีหลักเกณฑ์ทางภาษาที่ถูกต้องดังนี้

10945118_1035843923096719_1009513529_n

10952200_1035844136430031_1365389067_n    10943893_1035844249763353_627168547_n

ที่มาภาพ : กิจกรรมเสริมทักษะ หลักการใช้ภาษาไทย ป.1

คลิก ที่นี่ ดูสื่อเสริมทักษะ เกมภาษา โครงงานและวิจัยฯภาษาไทย

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

หนังสือออกใหม่..ฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ทักษะจำเป็น อันเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 คือ มีความสามารถดำรงชีวิตแบบพี่งพาตนเองได้ มีความสามารถในการเผชิญและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงหรือไม่คาดฝันได้ เป็นคนดีของสังคม มีความเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน การเตรียมผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้พร้อมที่จะใช้ชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมด้านสังคมได้ในอนาคตต่อไปนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องตอบสนองและสนับสนุนให้เกิดทักษะดังกล่าว การอ่าน นับเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญในการศึกษา เป็นกระบวนการเริ่มต้นที่จะช่วยให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ …