Home | BEN Books n CDs

BEN Books n CDs

สื่อจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย

เพื่อพัฒนาร่างกาย สมอง และเรียนรู้รอบตัวจากการลงมือทำผ่านโครงงานและกิจกรรมสร้างสรรค์

Read More »

Easy Critical Reading

หนังสือออกใหม่..ฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ทักษะจำเป็น อันเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 คือ มีความสามารถดำรงชีวิตแบบพี่งพาตนเองได้ มีความสามารถในการเผชิญและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงหรือไม่คาดฝันได้ เป็นคนดีของสังคม มีความเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน การเตรียมผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้พร้อมที่จะใช้ชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมด้านสังคมได้ในอนาคตต่อไปนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องตอบสนองและสนับสนุนให้เกิดทักษะดังกล่าว การอ่าน นับเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญในการศึกษา เป็นกระบวนการเริ่มต้นที่จะช่วยให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ จึงควรจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สามารถอ่านคล่องเขียนคล่อง สามารถอ่านเข้าใจเรื่องราวหรือสาระที่อ่าน สามารถตีความหรือแปลความหมายของข้อความที่อ่าน รวมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์ได้ถึงจุดมุ่งหมายของสาระที่อ่านเพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบอาชีพ หรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมและความเป็นไปของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือ Easy Critical Reading ฉบับนี้ ได้รับการออกแบบสาระและกระบวนการเรียนรู้ที่นำแบบฝึกทักษะ-เกมภาษา-เครื่องมือการคิด(Thinking Tools)-แบบทดสอบ มาบูรณาการเป็นกิจกรรมทางภาษาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนในชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาไว้อย่างเหมาะสม หลากหลาย เป็นขั้นเป็นตอนและจากง่ายไปหายาก เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกและประเมินตนเองด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และสื่อสารภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการอ่าน-เขียน จนใช้ได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว สามารถพัฒนาใช้ในงานอาชีพต่อไปภายหน้าได้ ผู้เขียน : เบญญาภา โสภณ และ เฟเบียน ไวส์ ปีพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่1 พ.ศ. 2563 รูปเล่ม : ขนาด 20.5X27.50 ซม. ปกสี่สีพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ดเคลือบUV  เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์100แกรม จำนวน84หน้า(สีเดียวขาวดำ …

Read More »

ท้าทายให้สื่อสาร มีชิ้นงานจากการปฏิบัติการทางภาษา บอกไว้แล้วในกิจกรรมนี้เลย..

Active Learning เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป (Bonwell, 1991) วิธีการจัดการเรียนรู้นั้น จะนำเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม โดยจะกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน ลักษณะของ Active Learning ไชยยศ เรืองสุวรรณ (มปป.) ได้อธิบายถึงลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไว้ดังนี้ 1. เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมองได้แก่การคิด การแก้ปัญหา และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 2. เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 3. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพนัธ์ร่วมกันและร่วมมือกัน มากกว่าการแข่งขัน 5. ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทำงาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 6. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ใหผู้เรียนอ่าน พูด ฟังคิดอย่างลุ่มลึกผู้เรียนจะเป็นผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 7. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดข้้นสูง 8. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล, ข่าวสาร, สารสนเทศ, และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอด 9. ผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 10. …

Read More »

นำขยะ..มาบูรณาการทฤษฎีคณิต สร้างสรรค์ชิ้นงานได้หลากหลาย นี่เลย..

โครงงานคณิตศาสตร์ มีลักษณะสำคัญดังนี้ 1.เป็นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ เป็นปัญหา ข้อสงสัยหรือเป็นเรื่องใหม่และต้องการคำตอบ 2.เป็นการเรียนรู้ที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบตามลำดับขั้นตอน 3.เป็นการบูรณาการการเรียนรู้คณิตศาสตร์หลากหลายสาระฯที่ใช้ทักษะหลากหลายซึ่งจะเป็นพื้นฐานของทักษะชีวิต 4.เป็นการศึกษาข้อมูลรอบด้าน หลากหลายและลึกซึ้ง 5.เป็นการแสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเอง 6.เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนมีบทบาทสำคัญ ครูทำหน้าที่คอยกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ วิธีทำโครงงานคณิตศาสตร์  แนะนำ หนังสือโครงงานคณิตศาสตร์ ผู้เขียน : ดอกเตอร์แมทธิวและคณะ รูปเล่ม : ขนาด 8.5×10.75นิ้ว ปกสี่สี เนื้อในจำนวน 86 หน้า(สี่สี4หน้าและขาวดำ82หน้า) สำหรับ : ผู้เรียนระดับประถม-มัธยมศึกษา เนื้อหา : นำเสนอตัวอย่างการทำโครงงานคณิตศาสตร์ พร้อมรายงานครบกระบวนการ จำนวน 16 โครงงาน 42ชิ้นงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 มีขั้นตอนการรายงานครบทุกหัวข้อ พร้อมขั้นตอนการประดิษฐ์ชิ้นงาน ผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการขยายผลไปสู่่ชิ้นงานประดิษฐ์ที่หลากหลายเพิ่มเติม ราคา : หนังสือเล่มละ 180 .- หรือ หนังสือพร้อมไฟล์pdf ชุดละ360.- การสั่งซื้อ :  ส่งข้อความของเพจ Ben Publishing Co.,Ltd. หรือ LINE ID …

Read More »

ผ่านกิจกรรมสนุกและท้าทาย 4 เล่มนี้บอกเลย..

Active Learning เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป (Bonwell, 1991) วิธีการจัดการเรียนรู้นั้น จะนำเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม โดยจะกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน ลักษณะของ Active Learning ไชยยศ เรืองสุวรรณ (มปป.) ได้อธิบายถึงลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไว้ดังนี้ 1. เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมองได้แก่การคิด การแก้ปัญหา และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 2. เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 3. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพนัธ์ร่วมกันและร่วมมือกัน มากกว่าการแข่งขัน 5. ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทำงาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 6. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ใหผู้เรียนอ่าน พูด ฟังคิดอย่างลุ่มลึกผู้เรียนจะเป็นผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 7. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดข้้นสูง 8. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล, ข่าวสาร, สารสนเทศ, และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอด 9. ผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 10. …

Read More »

มีตัวอย่างการเรียนรู้ผ่านโครงงาน บอกไว้ละเอียดเลย..จัดด่วน

สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) ตัวอย่างที่ช่วยให้ง่ายขึ้น คือ จัดทำใบกิจกรรม เป็นแนวทางการเรียนรู้ผ่าน โครงงานสะเต็มศึกษา หนังสือโครงงานสะเต็มศึกษา (ประถม-มัธยม) เล่มนี้นำเสนอรายงานการทำโครงงานครบกระบวนการ ทั้งการบูรณาการ STEM ขั้นตอนปฏิบัติการโครงงาน และขั้นตอนประดิษฐ์ชิ้นงาน หนังสือเล่มละ 245.- หรือ หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ด ชุดละ490.-             สอบถาม/สั่งซื้อ ส่งข้อความ หรือ LINE ID : khunnai.benyapha คลิก ที่นี่ ดูสื่อกิจกรรมโครงงาน 2020      

Read More »

ฝึกคิดวิเคราะห์ คิดเป็นระบบ คิดแก้ปัญหา มีกิจกรรมตัวอย่างแบบนี้..

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาสมองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบอย่างหลากหลาย เพื่อสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดแก่ผู้เรียน เสริมความสนใจของผู้เรียน จนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็น ใชัความรู้และทักษะสร้างอาชีพ พร้อมที่จะเผชิญกับชีวิตภายหน้าได้ด้วยตนเอง หนังสือ 8 รายการนี้ ได้รับการออกแบบและทดลองใช้กับผู้เรียน โดยใช้เสริมหลักสูตร นำเข้าสู่บทเรียน ระหว่างเรียน ทดสอบ หรือจัดกิจกรรมค่าย/ฐานให้สนุกและท้าทาย จึงมีความหมายในการสร้างเจตคติและแรงจูงใจแก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี คลิกที่ชื่อหนังสือดูตัวอย่างเพิ่ม 1.เกมคณิตศาสตร์ มี2รายการคือ หนังสือ Thinking Map Thinking Math หนังสือเล่มละ 160.- (หนังสือพร้อมไฟล์pdf ชุดละ320.-) หนังสือ ฝึกอ่านฝึกคิดพิชิตโจทย์หนังสือเล่มละ 160.- (หนังสือพร้อมไฟล์pdf ชุดละ320.-) 2.เกมภาษาอังกฤษ มี3 รายการคือ Easy Critical Reading หนังสือเล่มละ 195.- …

Read More »