Home | Tag Archives: โครงงานสิ่งประดิษฐ์

Tag Archives: โครงงานสิ่งประดิษฐ์

ขยะสร้างมลพิษ นำมาบูรณาการเรียนรู้ผ่านโครงงาน ได้สิ่งประดิษฐ์อย่างนี้>>

เศษกระดาษ โลหะ พลาสติกหริอขยะอื่นๆจากของใช้ที่ทิ้งกันกลื่อนกลาดนั้น ล้วนแล้วแต่จะทำให้เกิดความสกปรก ไม่เรียบร้อย เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค แหล่งเพาะพันธุ์และที่หลบซ่อนของสัตว์ต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรา นอกจากนี้ การย่อยสลายยากของขยะโดยเฉพาะพลาสติกนั้น ทำให้เกิดการทับถมและหมักหมมกับสิ่งเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นและก่อความรำคาญให้กับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขวดน้ำดื่ม-พลาสติกที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวันตามอัตราการเพิ่มของประชากร การนำขวดน้ำพลาสติกที่จะทิ้งกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า .. น้องๆวัยเรียนสามารถนำมาบูรณาการเพื่อฝึกคิดฝึกปฏิบัติ ถึงขั้นประดิษฐ์ผลงานได้ เป็นเรื่องที่ควรจัดทำเร่งด่วน การเรียนรู้ผ่านโครงงานที่ช่วยลดขยะ โดยนำกลับมาใช้ให้มีประโยชน์ ผ่านการคิด วางแผนและประดิษฐ์ของน้องๆอาจเป็นมูลค่าที่เพิ่มเติมมากมายมหาศาล มาดูตัวอย่างการทำ โครงงานของน้องๆ เพื่อจุดประกายความคิค จากหนังสือคุณภาพ 6 เล่ม ที่เป็นหนังสือขายดีต่อเนื่อง ดังนี้ #คลิกที่ชื่อหนังสือดูสารบัญและตัวอย่างเนื้อหา 1. โครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (ประถม-มัธยม) บูรณาการได้หลากหลายสาระฯ นำเสนอเป็นรายงานทำโครงงานและขั้นตอนประดิษฐ์18 โครงงาน 90 หน้า หนังสือเล่มละ 195.- (หนังสือพร้อมไฟล์เวิร์ดชุดละ390.-) 2. โครงงานสะเต็มศึกษา (ประถม-มัธยม) บูรณาการ STEM  นำเสนอเป็นรายงานทำโครงงาน ตัวอย่างใบความรู้ ใบงาน …

Read More »