Home | Benyapha Sophon

Benyapha Sophon

อ่านคำตามภาพ-อ่านความตามนิทาน-อ่านสาระหลากหลายตามPISA

จัด3ขั้นตอนฝึกทักษะอ่านคล่อง-คิดวิเคราะห์เป็น ได้ง่ายๆ หลากหลาย และท้าทายการคิด ดังนี้ 1.อ่านคำตามภาพ หนูเก่งไทย นำเสนอแบบฝึกและเกมภาษาสนุก สั้นๆ และหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะการอ่านคล่อง-เขียนคล่อง-เข้าใจความ-คิดวิเคราะห์เป็น-สื่อสารถูกต้อง พร้อมเฉลย (สำหรับป.1-3 ) หนังสือเล่มละ 79.- 2.อ่านความตามนิทาน เกมภาษาไทยนิทานสระพาสนุก นำเสนอนิทานสระสั้นๆ24เรื่อง/ครบ24สระ แต่ละเรื่องมีแบบฝึกและเกมหลากหลาย เพื่อฝึกอ่านคล่อง-เขียนคล่อง-คิดวิเคราะห์เป็น-เข้าใจความ-สื่อสารได้ถูกต้อง พร้อมเฉลย (สำหรับป.1-6) หนังสือเล่มละ155.- (หรือ หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ด ชุดละ275.-) 3.อ่านสาระหลากหลายตามแนว PISA กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนว PISA นำเสนอแบบฝึกและแบบทดสอบการอ่านและการคิดวิเคราะห์ตามแนวPISA จากนิทาน บทความ สารคดี เรื่องสั้น แผนผังความคิด แผนที่ แผนภูมิและข้อความบนอินเทอร์เน็ต ..พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด (สำหรับประถม-มัธยม) หนังสือเล่มละ270.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์pdf ชุดละ540.-) สอบถาม/สั่งซื้อ โทร.08-1647-7076 / ส่งข้อความ / LINE ID …

Read More »

กิจกรรมเสริมทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ป.6

ผู้เขียน : อ.ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์และอ.ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ รูปเล่ม : ขนาด 18.5×23 ซม. ปกสี่สีพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ดเคลือบUV  เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์80แกรมจำนวน110หน้า(สีเดียวขาวดำ) สำหรับ : คุณครูและผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่6 เนื้อหา : นำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีคำถามกระตุ้นให้เกิดการคิด อยากสำรวจและทดลองเพื่อหาคำตอบ และพัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ต่อไป โดยมีใบงาน ใบกิจกรรมตลอดทุกบท และเนื้อหาสาระฯอิงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ2551 พร้อมตัวอย่างแบบทดสอบ ราคา : หนังสือเล่มละ 155.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ255.-) การสั่งซื้อ :  โทร.081-647-7076 หรือ LINE ID : khunnai.benyapha หรือส่งข้อความของเพจ https://www.facebook.com/benpublish/ ดูข้อมูลเพิ่มเติม : หนังสือและสื่อเสริมทักษะกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเนื้อหา  

Read More »

กิจกรรมเสริมทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ป.5

ผู้เขียน : อ.ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์และอ.ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ รูปเล่ม : ขนาด 18.5×23 ซม. ปกสี่สีพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ดเคลือบUV  เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์80แกรมจำนวน08หน้า(สีเดียวขาวดำ) สำหรับ : คุณครูและผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่5 เนื้อหา : นำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีคำถามกระตุ้นให้เกิดการคิด อยากสำรวจและทดลองเพื่อหาคำตอบ และพัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ต่อไป โดยมีใบงาน ใบกิจกรรมตลอดทุกบท และเนื้อหาสาระฯอิงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ2551 พร้อมตัวอย่างแบบทดสอบ ราคา : หนังสือเล่มละ 155.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ255.-) การสั่งซื้อ :  โทร.081-647-7076 หรือที่กล่องข้อความของเพจ https://www.facebook.com/benpublish/ ดูข้อมูลเพิ่มเติม : หนังสือและสื่อเสริมทักษะกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเนื้อหา

Read More »

กิจกรรมเสริมทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ป.2

นำเสนอกระบวนการเรียนรุุ้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นขั้นเป็นตอนให้เด็กได้คิด ค้นให้พบในสิ่งที่อยากรู้ แล้วลงมือปฏิบัติ การเตรียมสื่อของครู รวมทั้งการวัดผลประเมินผล ผู้เขียน : อ.ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์และอ.ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ รูปเล่ม : ขนาด 18.5×23 ซม. ปกสี่สีพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ดเคลือบUV  เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์80แกรมจำนวน108หน้า(สีเดียวขาวดำ) สำหรับ : คุณครูและผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่2 เนื้อหา : นำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีคำถามกระตุ้นให้เกิดการคิด อยากสำรวจและทดลองเพื่อหาคำตอบ และพัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ต่อไป โดยมีใบงานและใบกิจกรรมตลอดทุกบท และเนื้อหาสาระฯอิงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ2551 ราคา :หนังสือเล่มละ155.- หรือ หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ255.- การสั่งซื้อ :  โทร.081-647-7076 หรือ LINE ID : khunnai.benyapha หรือ ที่กล่องข้อความของเพจ https://www.facebook.com/benpublsh/ ดูข้อมูลเพิ่มเติม : หนังสือและสื่อเสริมทักษะกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สารบัญและตัวอย่างเนื้อหา

Read More »

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง มีความสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถจัดกระทำ ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ทดลอง หรือลองผิดลองถูกกับสิ่งนั้นๆ จนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจขึ้น ครูมีบทบาทคือทำหน้าที่ช่วยสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดแก่ผู้เรียน จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตรงกับความสนใจของผู้เรียน ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามพัฒนาการของผู้เรียน ให้คำปรึกษาแนะนำทั้งทางด้านวิชาการและสังคมแก่ผู้เรียน ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหา และประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนั้นครูยังต้องมีความเป็นประชาธิปไตยและมีเหตุผลในการสัมพันธ์กับผู้เรียนด้วย เนื่องจากการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองนี้ ขึ้นกับความสนใจและการสร้างความหมายที่แตกต่างกันของบุคคล ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะหลากหลาย ดังนั้น การประเมินผลควรใช้วิธีการหลากหลาย เช่น การประเมินจากเพื่อน แฟ้มผลงาน (portfolio) และการประเมินตนเองด้วย หรือการวัดผลที่ซับซ้อนขี้นตามบริบทก็ได้เช่นกัน ตัวอย่างการจัดกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีดังนี้ คลิกที่ชื่อหนังสือ เพื่อดูตัวอย่างเนื้อหาเพิ่มเติม 1.ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง ป.1-6 จัดกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนให้เด็กได้คิด ค้นให้พบในสิ่งที่อยากรู้ แล้วลงมือปฏิบัติ …

Read More »

9เล่มนี้จัดไป ..ฝึกทักษะภาษาไทยป.๑-ม.๓ เข้ม/สนุกด้วยเนื้อหา-แบบฝึก-เกมภาษา-แบบทดสอบ-เฉลยอธิบายละเอียด

เรียนภาษาไทยให้สนุกและท้าทายการคิดด้วยกิจกรรมหลากหลาย  ..กับชุดเสริมทักษะที่เข้มข้นด้วย ตัวชี้วัด-เนื้อหา-แบบฝึก-เกมภาษา-แบบทดสอบ-เฉลย ป.1-6 (6ชั้น6เล่ม) ม.1-3 (3เล่ม) คลิกที่ชื่อหนังสือดูสารบัญและหน้าตัวอย่างเนื้อหา 1.กิจกรรมเสริมเสริมทักษะหลักภาษาไทยป.1 ตามตัวชี้วัด8เรื่อง 55 กิจกรรมพร้อมเฉลย หนังสือเล่มละ 120.-( หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ220.-) 2.กิจกรรมเสริมเสริมทักษะหลักภาษาไทยป.2 ตามตัวชี้วัด12เรื่อง 61 กิจกรรม พร้อมเฉลย หนังสือเล่มละ 155.-( หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ255.-) 3.กิจกรรมเสริมเสริมทักษะหลักภาษาไทยป.3 ตามตัวชี้วัด17เรื่อง 61 กิจกรรม พร้อมเฉลย หนังสือเล่มละ 155.-( หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ255.-) 4.กิจกรรมเสริมเสริมทักษะหลักภาษาไทยป.4 ตามตัวชี้วัด16เรื่อง 60 กิจกรรม พร้อมเฉลย หนังสือเล่มละ 155.-( หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ255.-) 5.กิจกรรมเสริมเสริมทักษะหลักภาษาไทยป.5 ตามตัวชี้วัด9เรื่อง 53 กิจกรรม พร้อมเฉลย หนังสือเล่มละ 155.-( หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ255.-) 6.กิจกรรมเสริมเสริมทักษะหลักภาษาไทยป.6 ตามตัวชี้วัด16เรื่อง 69 …

Read More »

ขยะสร้างมลพิษ นำมาบูรณาการเรียนรู้ผ่านโครงงาน ได้สิ่งประดิษฐ์อย่างนี้>>

เศษกระดาษ โลหะ พลาสติกหริอขยะอื่นๆจากของใช้ที่ทิ้งกันกลื่อนกลาดนั้น ล้วนแล้วแต่จะทำให้เกิดความสกปรก ไม่เรียบร้อย เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค แหล่งเพาะพันธุ์และที่หลบซ่อนของสัตว์ต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรา นอกจากนี้ การย่อยสลายยากของขยะโดยเฉพาะพลาสติกนั้น ทำให้เกิดการทับถมและหมักหมมกับสิ่งเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นและก่อความรำคาญให้กับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขวดน้ำดื่ม-พลาสติกที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวันตามอัตราการเพิ่มของประชากร การนำขวดน้ำพลาสติกที่จะทิ้งกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า .. น้องๆวัยเรียนสามารถนำมาบูรณาการเพื่อฝึกคิดฝึกปฏิบัติ ถึงขั้นประดิษฐ์ผลงานได้ เป็นเรื่องที่ควรจัดทำเร่งด่วน การเรียนรู้ผ่านโครงงานที่ช่วยลดขยะ โดยนำกลับมาใช้ให้มีประโยชน์ ผ่านการคิด วางแผนและประดิษฐ์ของน้องๆอาจเป็นมูลค่าที่เพิ่มเติมมากมายมหาศาล มาดูตัวอย่างการทำ โครงงานของน้องๆ เพื่อจุดประกายความคิค จากหนังสือคุณภาพ 6 เล่ม ที่เป็นหนังสือขายดีต่อเนื่อง ดังนี้ #คลิกที่ชื่อหนังสือดูสารบัญและตัวอย่างเนื้อหา 1. โครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (ประถม-มัธยม) บูรณาการได้หลากหลายสาระฯ นำเสนอเป็นรายงานทำโครงงานและขั้นตอนประดิษฐ์18 โครงงาน 90 หน้า หนังสือเล่มละ 195.- (หนังสือพร้อมไฟล์เวิร์ดชุดละ390.-) 2. โครงงานสะเต็มศึกษา (ประถม-มัธยม) บูรณาการ STEM  นำเสนอเป็นรายงานทำโครงงาน ตัวอย่างใบความรู้ ใบงาน …

Read More »

โครงงานภาษาอังกฤษครบกระบวนการ2เล่ม2ภาษา ..เขาทำแบบนี้>

คลิกที่ชื่อหนังสือดูสารบัญและตัวอย่างเพิ่ม โครงงานภาษาอังกฤษ Creative English Projects  สำหรับประถม-มัธยม หนังสือเล่มละ 195.- (หนังสือพร้อมไฟล์เวิร์ดชุดละ390.-)   คิดโครงงานภาษาอังกฤษ  สำหรับประถม-มัธยม หนังสือเล่มละ 145.- (หนังสือพร้อมไฟล์เวิร์ดชุดละ290.-) สอบถามสั่งซื้อ ส่งข้อความ หรือ LINE ID : khunnai.benyapha คลิกที่นี่ดูเพิ่ม สื่อเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ2020

Read More »

เสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านโครงงานให้ผู้เรียนคิดเป็น-สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้

ตัวอย่างผลงานการเรียนรู้ผ่านโครงงาน 10 เล่ม  🔥👉คลิกที่ชื่อหนังสือ เพื่อดูหน้าตัวอย่างและสารบัญ  1.โครงงานสะเต็มศึกษา หนังสือเล่มละ 245.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ490.-) 2.โครงงานศิลปศึกษา หนังสือเล่มละ 270.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ520.-) 3.โครงงานภาษาอังกฤษ Creative English Projects หนังสือเล่มละ 195.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ390.-) 4.คิดโครงงานภาษาอังกฤษ หนังสือเล่มละ 145.-(หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ290.-) 5.คิดโครงงานภาษาไทย หนังสือเล่มละ 180.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ300.-) 6.คิดโครงงานวิทยาศาสตร์ ซีดีไฟล์เวิร์ด แผ่นละ220.- 7.โครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ หนังสือเล่มละ 195.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ด+pdf ชุดละ 390.-) 8.คิดโครงงานสังคมศึกษา หนังสือเล่มละ 175.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ295.-) 9.โครงงานคณิตศาสตร์ หนังสือเล่มละ180.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์ pdfชุดละ 360.-) 10.คิดโครงงานเด็กเล็ก หนังสือเล่มละ 180.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ด+pdf ชุดละ280.-)  

Read More »