Home | Tag Archives: เด็ก

Tag Archives: เด็ก

ผลงานการเรียนรู้ด้วย Interactive Activity จากจานกระดาษ

Active Learning เป็นการเรียนที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติ จึงได้มีปฎิสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้ บทเรียนและครู จนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ได้ ..มาดูตัวอย่างกิจกรรมง่าย-ยากของเด็กหลายๆระดับกัน>

Read More »

ใบงานฝึกคิดวิเคราะห์ผ่าน Graphic Organizers

ทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการทางความคิดที่มีแบบแผนฯแนวทางหนึ่งในการพัฒนาทักษะนี้คือการจัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่าน Thinking Tools ที่เรียกว่า Graphic Organizers..มาดูตัวอย่างกัน>

Read More »

9เทคนิคการใช้คำถามเพื่อพัฒนาสมองเด็ก

เป็นที่ทราบกันว่าการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กสามารถทำได้โดยการตั้งคำถาม..แต่จะถามอย่างไรเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมและท้าทายให้กับเด็ก?

Read More »