Home | สื่อการสอนอื่นๆ | ภาษาอังกฤษ (page 2)

ภาษาอังกฤษ

Everyday Idioms 2 (10 color idioms)

สำนวน (idioms)มีความสำคัญในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพราะ เมื่อไม่เข้าใจสำนวน จะทำให้การสื่อสารผิดพลาดและล้มเหลวได้..

Read More »

Everyday Idioms 1

สำนวน (idioms) บอกภูมิปัญญาทางภาษา เมื่อสื่อสารแล้วไม่เข้าใจสำนวน จะทำให้การสื่อสารผิดพลาดและล้มเหลว  

Read More »