Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | สะเต็มศึกษา | สะเต็มศึกษา:หากมีถ้วยน้ำพลาสติกอยู่ ใช้เป็นฐานสร้างอะไรได้บ้าง?

สะเต็มศึกษา:หากมีถ้วยน้ำพลาสติกอยู่ ใช้เป็นฐานสร้างอะไรได้บ้าง?

คำถามนี้ท้าทาย..สร้างอะไร ได้หรือไม่ได้ ตามมาดู

สร้างได้มากมายเลยทีเดียวตัวอย่าง

craft-stick-building-16-edited-683x1024

craft-stick-building-8-edited-683x1024

craft-stick-building-18-edited

ที่มาของภาพ : http://frugalfun4boys.com/2015/06/11/4-engineering-challenges-kids/

ตย.ใบกิจกรรมสะเต็มศึกษา

%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1

คลิก ที่นี่ ดูเพิ่มเสริมการเรียนวิทย์-คณฺิต-อื่นๆ

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …