Home | BEN Books n CDs | มีตัวอย่างการเรียนรู้ผ่านโครงงาน บอกไว้ละเอียดเลย..จัดด่วน

มีตัวอย่างการเรียนรู้ผ่านโครงงาน บอกไว้ละเอียดเลย..จัดด่วน

สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)

ตัวอย่างที่ช่วยให้ง่ายขึ้น คือ จัดทำใบกิจกรรม เป็นแนวทางการเรียนรู้ผ่าน โครงงานสะเต็มศึกษา

หนังสือโครงงานสะเต็มศึกษา (ประถม-มัธยม) เล่มนี้นำเสนอรายงานการทำโครงงานครบกระบวนการ ทั้งการบูรณาการ STEM ขั้นตอนปฏิบัติการโครงงาน และขั้นตอนประดิษฐ์ชิ้นงาน

หนังสือเล่มละ 245.- หรือ หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ด ชุดละ490.-

 

 

 

 

 

 

สอบถาม/สั่งซื้อ ส่งข้อความ หรือ LINE ID : khunnai.benyapha

คลิก ที่นี่ ดูสื่อกิจกรรมโครงงาน 2020

 

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

หนังสือออกใหม่..ฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ทักษะจำเป็น อันเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 คือ มีความสามารถดำรงชีวิตแบบพี่งพาตนเองได้ มีความสามารถในการเผชิญและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงหรือไม่คาดฝันได้ เป็นคนดีของสังคม มีความเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน การเตรียมผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้พร้อมที่จะใช้ชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมด้านสังคมได้ในอนาคตต่อไปนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องตอบสนองและสนับสนุนให้เกิดทักษะดังกล่าว การอ่าน นับเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญในการศึกษา เป็นกระบวนการเริ่มต้นที่จะช่วยให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ …