Home | BEN Books n CDs | มีตัวอย่างการเรียนรู้ผ่านโครงงาน บอกไว้ละเอียดเลย..จัดด่วน

มีตัวอย่างการเรียนรู้ผ่านโครงงาน บอกไว้ละเอียดเลย..จัดด่วน

สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)

ตัวอย่างที่ช่วยให้ง่ายขึ้น คือ จัดทำใบกิจกรรม เป็นแนวทางการเรียนรู้ผ่าน โครงงานสะเต็มศึกษา

หนังสือโครงงานสะเต็มศึกษา (ประถม-มัธยม) เล่มนี้นำเสนอรายงานการทำโครงงานครบกระบวนการ ทั้งการบูรณาการ STEM ขั้นตอนปฏิบัติการโครงงาน และขั้นตอนประดิษฐ์ชิ้นงาน

หนังสือเล่มละ 245.- หรือ หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ด ชุดละ490.-

 

 

 

 

 

 

สอบถาม/สั่งซื้อ ส่งข้อความ หรือ LINE ID : khunnai.benyapha

คลิก ที่นี่ ดูสื่อกิจกรรมโครงงาน 2020

 

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ท้าทายให้สื่อสาร มีชิ้นงานจากการปฏิบัติการทางภาษา บอกไว้แล้วในกิจกรรมนี้เลย..

Active Learning เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป (Bonwell, 1991) วิธีการจัดการเรียนรู้นั้น จะนำเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม โดยจะกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน ลักษณะของ Active Learning ไชยยศ เรืองสุวรรณ (มปป.) …