Home | BEN Books n CDs | ฝึกคิดวิเคราะห์ คิดเป็นระบบ คิดแก้ปัญหา มีกิจกรรมตัวอย่างแบบนี้..

ฝึกคิดวิเคราะห์ คิดเป็นระบบ คิดแก้ปัญหา มีกิจกรรมตัวอย่างแบบนี้..

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น

ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาสมองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบอย่างหลากหลาย เพื่อสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดแก่ผู้เรียน เสริมความสนใจของผู้เรียน จนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็น ใชัความรู้และทักษะสร้างอาชีพ พร้อมที่จะเผชิญกับชีวิตภายหน้าได้ด้วยตนเอง

หนังสือ 8 รายการนี้ ได้รับการออกแบบและทดลองใช้กับผู้เรียน โดยใช้เสริมหลักสูตร นำเข้าสู่บทเรียน ระหว่างเรียน ทดสอบ หรือจัดกิจกรรมค่าย/ฐานให้สนุกและท้าทาย จึงมีความหมายในการสร้างเจตคติและแรงจูงใจแก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

คลิกที่ชื่อหนังสือดูตัวอย่างเพิ่ม

1.เกมคณิตศาสตร์ มี2รายการคือ

หนังสือ Thinking Map Thinking Math หนังสือเล่มละ 160.- (หนังสือพร้อมไฟล์pdf ชุดละ320.-)

หนังสือ ฝึกอ่านฝึกคิดพิชิตโจทย์หนังสือเล่มละ 160.- (หนังสือพร้อมไฟล์pdf ชุดละ320.-)

2.เกมภาษาอังกฤษ มี2 รายการคือ

Thinking English   หนังสือเล่มละ100.-

Riddles for Reading  หนังสือเล่มละ155.-

3.เกมภาษาไทย มี 2 รายการคือ

เกมสำนวน สุภาษิต คำพังเพย  หนังสือเล่มละ155.-(หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ275.-)

เกมนิทานสระพาสนุก  หนังสือเล่มละ155.-(หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ275.-)

4.เกมสังคมศึกษา มี1รายการคือ

เกมสนุกคิดรอบรู้77จังหวัด หนังสือเล่มละ120.-(หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ240.-)

5.กิจกรรมฝึกคิดวิทยาศาสตร์ มี1รายการ คือ

สนุกคิดกับปริศนาวิทยาศาสตร์ หนังสือเล่มละ120.-(หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ240.-)

สอบถาม/สั่งซื้อ> ส่งข้อความหรือ LINE ID : khunnai.benyapha

About Benyapha Sophon

Check Also

ท้าทายให้สื่อสาร มีชิ้นงานจากการปฏิบัติการทางภาษา บอกไว้แล้วในกิจกรรมนี้เลย..

Active Learning เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป (Bonwell, 1991) วิธีการจัดการเรียนรู้นั้น จะนำเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม โดยจะกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน ลักษณะของ Active Learning ไชยยศ เรืองสุวรรณ (มปป.) …