Home | BEN Books n CDs | เกมภาษาไทย : ค้นหาคำ (word search)

เกมภาษาไทย : ค้นหาคำ (word search)

เกมค้นหาคำ (word search) ช่วยฝึกทักษะการสังเกต การคิดเชื่อมโยงฯ และสามารถนำมาบูรณาการกับสาระฯเพื่อฝึกทักษะทางภาษาคือการอ่าน-สะกดคำ-เรียนรู้ความหมาย-การใช้ภาษาได้อีกด้วย

เกมค้นหาคำ (word search)

นำมาใช้ในขั้นตอนการนำสู่บทเรียนที่ท้าทาย-เสริมกิจกรรมระหว่างเรียน-ทดสอบหลังเรียน ตัวอย่างเช่น

เกมที่1 ใช้ฝึกทักษะการสะกดและประสมสระ จาก หนูเก่งไทย

เกมที่2 ใช้ฝึกทักษะการสะกดและประสม สระ อัว จาก เกมนิทานสระพาสนุก

เกมที่3 ใช้ฝึกสำนวน สุภาษิต คำพังเพยและความหมาย จาก เกมสำนวน สุภาษิต คำพังเพย

เกมที่1 ใช้ฝึกทักษะการใช้ภาษาเรื่อง ระดับของภาษา/คำสุภาพ จาก กิจกรรมเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทยป.5

แนะนำ หนังสือออกใหม่

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

โครงงานสะเต็มศึกษา

ดูเพิ่มรายการ สื่อเสริมการเรียนภาษาไทย ที่เน้นBBL และ Active Learning 2560-2561

About Benyapha Sophon

Check Also

กิจกรรมเสริมทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ป.6

ผู้เขียน : อ.ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์และอ.ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ รูปเล่ม : ขนาด 18.5×23 ซม. ปกสี่สีพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ดเคลือบUV  เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์80แกรมจำนวน110หน้า(สีเดียวขาวดำ) สำหรับ : คุณครูและผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่6 เนื้อหา : นำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีคำถามกระตุ้นให้เกิดการคิด อยากสำรวจและทดลองเพื่อหาคำตอบ และพัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ต่อไป …